Komunikaty i Ogłoszenia


10 maja 2017
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Powiat Zawierciański

ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

REGON: 276255252NIP: 649-229-68-30

tel. 032/4507154  fax. 032/67-130-02

e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl

www.zawiercie.powiat.pl

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Adaptacja istniejącego lokalu do celów mieszkania chronionego poprzez wykonanie kompleksowych prac budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu
„Na początek własny zakątek” w miejscowości Wysoka” wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

I. Przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla umożliwienia zlecenia i wykonania kompleksowych prac budowlanych i instalacyjnych mających na celu adaptację istniejącego lokalu
o powierzchni 52m2 do celów mieszkania chronionego w miejscowości Wysoka przy
ul. Ogrodowej 5 w ramach projektu „Na początek własny zakątek” wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

2.      Lokal przeznaczony do adaptacji znajduje się na wysokim parterze budynku wielorodzinnego. Składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki, wc. Ogrzewanie z kotłowni znajdującej się w piwnicy budynku.

3.      W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca opracuje także szczegółową inwentaryzację budowlaną lokalu i bezpośrednich przyłączy wraz z inwentaryzacją wszelkich sieci, instalacji i przewodów. Inwentaryzacja posłuży do prawidłowego zaprojektowania i skosztorysowania adaptacji. Będzie wykonana w następującym zakresie:

a.       odwzorowanie na rysunkach szczegółowego stanu istniejącego lokalu, jego sieci
i instalacji oraz przewodów.

b.      identyfikację wszelkich nieprawidłowości lokalu np.: uszkodzeń i nieprawidłowości sieci, instalacji i przewodów, zagruzowań kanałów, miejsc przedostawania się nieprzyjemnych zapachów do wnętrza lokalu, błędów instalacji, przyczyn powstawania lokalnych przecieków wodnych, zawilgoceń, zagrzybień ścian,  itp.

c.       identyfikacje nieczynnych i niepotrzebnych elementów lokalu, sieci, instalacji, kanałów, itp., sprawdzenie prawidłowości odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnych.

d.      identyfikacje możliwości wprowadzenia nowych elementów budynku w tym poprawiających bezpieczeństwo użytkowania i poprawiających energooszczędność (np. zmiana źródeł światła na ledowe).

e.       identyfikacja potrzeb remontowo-budowlanych w każdym pomieszczeniu lokalu,  
z naciskiem na dostosowanie  funkcji i użyteczności do obowiązujących przepisów .

4.      W ramach przedmiotu zamówienia należy między innymi zaprojektować:

a.         Dostosowanie lokalu do wymogów mieszkania chronionego oraz do wymogów budowlanych, sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

b.        Dostosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

c.         Powstanie w mieszkaniu 4 nowych miejsc świadczenia usług społecznych dla osób kwalifikujących się do otrzymania przedmiotowego świadczenia.

d.        Prace remontowe i wykończeniowe oraz rozbiórkowe ścian i posadzek w niezbędnym zakresie.

e.         Nowe ścianki, posadzki, glazurę, roboty gipsiarskie i malarskie.

f.         Wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z demontażem starej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, łączników i gniazd, tablic rozdzielczych, kabli zasilających, przewodów wtynkowych i puszek oraz montażem nowej instalacji wraz
z wyposażeniem oświetleniowym energooszczędnym.

g.        Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (z ościeżnicami) z oporęczowaniem
i z niezbędnymi elementami np. nowe nadproża.

h.        Wymianę i modernizację instalacji (wraz z armaturą) wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

5.      Pełnienie nadzoru autorskiego będzie w szczególności obejmować:

a.       stwierdzanie w toku wykonywania robót  budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem,

b.      usuwanie wad i uszczegóławianie projektu technicznego w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

c.       uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego,

d.      udział w naradach technicznych,

e.       udział w odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych,

f.       zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

6.      Dokumentację projektową należy przygotować również pod kątem zgodności                   z wymaganiami przepisów BHP, poprzez dostosowanie elementów lokalu tak, aby były zgodne z tymi przepisami oraz zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowań.

7.      Przedmiot zamówienia powinien w szczególności uwzględniać następujące wymogi:

a.       wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż wraz
z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

b.      pozyskanie informacji ze Starostwa Powiatowego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.

c.       wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

d.      wykonanie wszystkich innych opracowań niezbędnych do prawidłowego                     i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac,

e.       uzyskanie  niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków i decyzji,

f.       pełnienie nadzoru autorskiego,

8.      W rozwiązaniach projektowych należy wziąć również pod uwagę zastosowanie  odpowiednich materiałów aby nadać wnętrzu nowoczesną formę i charakter. Urządzenia,  materiały i technologie muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania    w budownictwie.

9.      Pozostałe warunki zlecenia:

a.       Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji projektu oraz wykonać dokumentację zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio o okres zwłoki.

b.      Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału            w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.

c.       W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych i nazw producentów. Materiały i technologie należy wskazywać poprzez opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy producenta.

d.      Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę   i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w wersji papierowej. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (2 w wersji uproszczonej i 2 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej na płycie CD, a kosztorysy również w wersji edytowalnej.

e.       W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca     w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

f.       Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

 

Zamawiającyumożliwiadokonanie wizji lokalnej istniejącegolokalu, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

 

II.    Termin realizacji zamówienia: do dnia:

- 21 dni od podpisania umowy. – wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej i zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego.

- nie później niż do31 lipca 2017 r.uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszonych robót.

III.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Posiadanie doświadczenia potwierdzonego wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, co najmniej 2 zadań projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu budynku  lub lokalu. Powyższe powinno być udokumentowane stosownymi referencjami.

 

IV.Istotne postanowienia umowne:

1.      Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dokumentację wykonaną na podstawie niniejszej umowy na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego dokumentacji.

2.      Datą wykonania dokumentacji określonej w pkt. II, będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  dokumentacji,  pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego faktu osiągnięcia gotowości w terminie 7 dni od zgłoszenia. W przypadku nie potwierdzenia  przez Zamawiającego gotowości do odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

3.      Płatność nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru, w trzech następujących transzach:

I transza      w wysokości 70% ceny umownej po bezusterkowym odbiorze dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

II transza     w wysokości 25% ceny umownej po  pozyskaniu informacji ze Starostwa Powiatowego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszeniarobót budowlanych.

III transza   w wysokości 5% ceny umownej zasprawowanie nadzoru autorskiego po bezusterkowym odbiorze robót budowlanych od generalnego wykonawcy.

4.      Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara umowna:

a)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-         za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

-         za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych           w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

-         za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

b)      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

-        za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

c)    w przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości ustawowej.

d)     W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia

V.    Informacja o dokumentach składających się na ofertę:

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

1.Formularz ofertowy (zał. nr 1),

2.Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                 i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,      z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zał. nr 2),

3.Dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

VI.             Miejsce i termin składania ofert: Oferty można składać w jednym ze sposobów:

a)       pisemnie :
Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział  Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu, ul. Sienkiewicza 34,42-400 Zawiercie (pok. 310 ),

b)     faksem na numer 032/67-130-02

c)       mailem na adres: sod@zawiercie.powiat.pl

 do dnia 18 maja 2017 r.

VII.    Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie Zamawiającego są:

Mariusz Żakowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu tel. 032/45-07-133 e-mail: mzakowski@zawiercie.powiat.pl

Przemysław Laber – Kierownik Referatu koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznychtel. 032/45-07-154, e-mail: plaber@zawiercie.powiat.pl

Pliki do pobrania: