Komunikaty i Ogłoszenia


4 sierpnia 2017
Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Szpital Powiatowy w Zawierciu”

Konsultacje w sprawie  projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Szpital Powiatowy  w Zawierciu” zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr XLVIII/475/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się w dniu 10 lipca 2017 roku. W konsultacjach uczestniczyła 1  osoba.

W trakcie spotkania nie zgłoszono żadnych wniosków, postulatów i propozycji zmian
do treści projektu Statutu, zgłoszone zostały natomiast uwagi formalno – prawne
o charakterze ogólnym, które nie miały wpływu na treść konsultowanego dokumentu.

Pliki do pobrania: