Komunikaty i Ogłoszenia


28 września 2017
Konsultacje projektu pn.: „Program współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu pn.: „Program współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok”

 

Konsultacje odbędą się w okresie od 5 października do 26 października 2017 roku w formie zgłaszania uwag i opinii na formularzu konsultacji dostępnym na stronie internetowej powiatu: www.zawiercie.powiat.pl, w zakładce Współpraca NGO, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Promocji Powiatu i Współpracy z NGO Starostwa Powiatowego w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34 pok. 318 oraz w formie otwartego spotkania konsultacyjnego. Konsultacje stanowią wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 

Wypełniony formularz można przekazać:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO, Starostwo Powiatowe w Zawierciu, 43-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34
  2. drogą elektroniczną na adres: wpromocji@zawiercie.powiat.pl
  3. osobiście w Wydziale Promocji Powiatu i Współpracy z NGO Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, pok. 318.
  4. podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku, o godz. 12°° w sali 317 Starostwa Powiatowego w Zawierciu. ul. Sienkiewicza 34.

 

Uwagi i opinie wniesione po dniu 26 października 2017 roku nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania: