Komunikaty i Ogłoszenia


25 czerwca 2019
Debata nad raportem o stanie powiatu na 2018 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Zawierciańskiego w terminie do dnia 31 maja br. raport o stanie powiatu za 2018 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w tym w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał organu stanowiącego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 27 czerwca br.

W debacie nad raportem mogą zabrać głos zarówno radni, jak i mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec powiatu, który chce zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym zaplanowana jest sesja Rady Powiatu, na której odbędzie się przedmiotowa debata. Zgodnie z ww. ustawą liczba mieszkańców, mogących zabrać glos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem przeprowadzone zostanie głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.