Komunikaty i Ogłoszenia


25 czerwca 2019
W dniach 25-26.06.2019 r. Starostwo Powiatowe czynne będzie w godz. 7.00-14.00

Zarządzenie nr 47/19

Starosty Zawierciańskiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu w czasie upałów

Na podstawie art. 35 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 511 ) , § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)  oraz art. 207 § 2  pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks Pracy (Dz. U. z  2019 r. poz. 1040 t.j. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

1  Ze względu na utrzymujące się i prognozowane upały, wprowadzam skrócony czas pracy dla  pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu  w okresie od 25 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. bez obowiązku odpracowania  i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 2. Stosownie do powyższego skrócenia Starostwo Powiatowe w Zawierciu będzie czynne w godzinach:

 W dniach 25 - 26 czerwca 2019 r. w godzinach 7:00 – 14:00.

§ 2

W razie ustania przyczyn skrócenia czasu pracy, o którym mowa w § 1,  Starosta Zawierciański może w każdym czasie zarządzenie uchylić.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Zawierciańskiego.

§ 4

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania: