Rejestracja stowarzyszenia zwykłego


Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ono powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę, jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybierają również przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie.

Rejestracja stowarzyszenia następuje na pisemny wniosek o wpisanie do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, złożony do organu nadzorującego (Starosty) w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia wraz z następującymi dokumentami:

 1. wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń; we wniosku powinny być: data jego    sporządzenia, nazwa organu, do którego jest kierowany (czyli Starosty), adres siedziby stowarzyszenia, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby stowarzyszenia), numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, podpis przedstawiciela oraz jeśli posiada i chce podać - adres poczty elektronicznej;
 2. regulamin działalności stowarzyszenia (3 egzemplarze);
 3. protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania
  i protokolanta wraz z załącznikami:
 • uchwałą o powołaniu stowarzyszenia,
 • uchwałą o zatwierdzeniu regulaminu działalności,
 • uchwałą o powołaniu 3-osobowego komitetu założycielskiego wraz z umocowaniem
 • do  wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji;
 1. lista założycieli, zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres  zamieszkania wraz z kodem, nr dowodu osobistego, numer PESEL, własnoręczny podpis
 2. lista obecności na zebraniu założycielskim (założyciele i osoby biorące udział w zebraniu).


 Starosta – jeśli nie ma uwag i zastrzeżeń co do celu powstania stowarzyszenia – wpisuje je do swojej Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

- powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;

- zrzeszać osób prawnych;

- prowadzić działalności gospodarczej;

- prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia o wpisie do rejestru stowarzyszeń zwykłych wynosi 17,00 zł.