Komisja bezpieczeństwa


Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu  została powołana na mocy  ustawy o  samorządzie powiatowym  oraz  ustawy –  Przepisy wprowadzające  ustawy reformujące administrację publiczną, ustawa z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1084)  w celu realizacji zadań  Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa  obywateli.

Do  zadań  komisji  należy:

 1.  ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2.  opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4
 • opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Aktualny skład  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

 1. Krzyszto   Wrona - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji
 2. Dorota Wnuk - Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji
 3. Andrzej Pniak - Radny Rady Powiatu  Zawierciańskiego - Członek Komisji
 4. Krzysztof Szlachta - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Sekretarz  Komisji
 5. Ewelina Sergiel-Błaszczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji
 6. Andrzej Rus - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu  Pracy w Zawierciu - Członek Komisji
 7. Ryszard Skowroński - Komendant Powiatowy Policjiw Zawierciu  - Członek Komisji
 8. Paweł Sobota - Naczelnik WydziałuPrewencji  Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek Komisji
 9. Marek  Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu - Członek  Komisji
 10. Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji  z głosem doradczym
 11. Witold Cholewka - Członek Komisji z glosem doradczym
 12. Henryk Goncerz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji  z głosem doradczym.