Aktualności


Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - niedoszacowany szpitalny projekt
25 marca 2019

Problemy z realizacją największego szpitalnego projektu unijnego zdominowały posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Jak poinformował p.o. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz, Szpital Powiatowy w Zawierciu pozyskał w 2018 roku 18,8 mln zł. Niestety, aż 17 mln z tej kwoty jest zagrożone. Problem dotyczy projektu 10.1, na realizację którego poprzednia dyrektor Szpitala podpisała umowę w październiku 2018 r. W ramach zadania: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w szpitalu miały być przeprowadzone prace remontowe oraz zakupiony nowoczesny sprzęt na łączną kwotę 17 mln zł.

- Problem dotyczy zaplanowanych prac remontowo-budowlanych. Jeszcze w roku ubiegłym ogłoszone zostały trzy przetargi – pierwszy został unieważniony z powodu braku oferentów, drugi z powodu niewystarczających środków zabezpieczonych na prace budowlane – najniższa oferta to 16 mln zł, a w projekcie zabezpieczono 4 mln zł…. Podobnie rzecz się ma z trzecim przetargiem. To bardzo duże, bo wynoszące 400 proc. niedoszacowanie. Szpital oszacował w projekcie koszt remontu 1 m kwadratowego na wartość 1 tys. zł, podczas gdy faktycznie koszt remontu 1 m kw. wynosi ok. 4-4,5 tys. zł.  To niestety zaniedbania, których efektem jest zagrożenie realizacji całego projektu – wyjaśniał Piotr Zachariasiewicz.

- Proszę nam nie mówić, że realizacja tego zadania jest zagrożona. Proszę przedstawić możliwości ratowania sytuacji – apelował radny Jarosław Kleszczewski.

- Dyrektor przedstawił nam stan Szpitala na koniec 2018 r., taki, jaki zastał – stwierdziła Barbara Kozioł, przewodnicząca Komisji.

- Niestety Szanowni Państwo, projekt będzie musiał być poddany ponownej ocenie – stwierdził Gabriel Dors, Starosta Zawierciański. – Źle przygotowany został plan użytkowo-funkcjonalny. Jeśli Urząd Marszałkowski uwzględni nasze poprawki, projekt poddany zostanie ponownej ocenie. Nawet nie chcę myśleć, że ten projekt mógłby nie wyjść. Niemniej jednak, mamy problem.

To nie jedyny problem, o którym mówił dyrektor. Drugi, to po raz pierwszy od lat wykazana strata z działalności medycznej. Wyniosła ona za  2018 r. prawie 2,3 mln zł.

Dyrektor na prośbę radnej Marii Milejskiej zobowiązał się przedstawić szczegółowe informacje w tym zakresie na kolejnej komisji lub w uzgodnionym terminie – szczegóły można będzie przedstawić jak będą podliczone rachunki zysków i strat.

Małgorzata Benc, Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na to, że dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu od 6 lat w planach ma likwidację barier architektonicznych w siedzibie PCPR. To nie może tak być, że co roku się o tym mówi, a nic nie robi.

- Długo analizowałem ten problem i wspólnie z Zarządem podjęliśmy decyzję o przyznaniu środków na likwidację barier architektonicznych w PCPR – stwierdził Starosta. - Ta jednostka nie może być dysfunkcyjna – a taka jest, jeżeli działając w sferze pomocy społecznej nie ma zorganizowanego podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Starosta przedstawił też członkom Komisji nowego dyrektora Domu Pomocy Społecznej – został nim Rafał Porc, do niedawna zastępca dyrektora DPS.

Członkowie Komisji przyjęli:

- Informacja o środkach unijnych i innych środkach zewnętrznych pozyskanych w 2018 roku przez Szpital Powiatowy w Zawierciu i projektach nimi finansowanych;

- Sprawozdanie z wykonania ryczałtu Szpitala Powiatowego w Zawierciu w 2018 roku;

Zaopiniowali również projekty uchwał Rady Powiatu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie:

 - przyjęcia sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych powiatu zawierciańskiego działających w sferze pomocy społecznej w 2018 roku wraz z wykazem potrzeb powiatu na 2019 rok;

- sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2018 rok;

- przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zawierciańskim na lata 2019-2020”;

- określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W Sprawach bieżących Jarosław Kleszczewski poprosił dyrektora szpitala o informacje na temat problemu dopalaczy i działalności Komisji powołanej przez Starostę. Dyrektor poinformował, że w 2018 r. do Szpitala trafiło 20 osób po zażyciu tzw. dopalaczy, wszystkie te osoby przeżyły i wróciły do domów. Członkowie Komisji dyskutowali na temat dopalaczy i sposobu nagłośnienia problemu przez media. Przewodnicząca Małgorzata Benc podsumowała, że niezbędna jest dobrze zorganizowana kampania informacyjna. Zachęciła też radnych do aktywności podczas opracowywania programu działania wieloletniego, którego celem ma być zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu i eliminacja z życia rodzin środków psychoaktywnych. Poinformowała o propozycjach wypracowanych podczas Komisji Edukacji.

IK

Pozostałe aktualności