Aktualności


IX Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego
31 maja 2019

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Zawierciańskiego przyjęła następujące uchwały:

- w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok” - uzasadnienie uchwały i stanowisko Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu przedstawiła Małgorzata Machura, Przewodnicząca Komisji;

- w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2018 roku;

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok - stanowisko Komisji Budżetu i Infratsruktury Technicznej przedstawił jej Przewodniczący Marcin Wojciechowski;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 - stanowisko Komisji Budżetu i Infratsruktury Technicznej przedstawił jej Przewodniczący Marcin Wojciechowski;

 

- pakiet uchwał w sprawie dostosowania nazw szkół policealnych do obowiązujących przepisów (usunięcie z nazw odbiorców i ujednolicenie nazw). Zmiany nazw dotyczyły następujących szkół:

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu;

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu;

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu;

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu;

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu;

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Porębie;

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach.

 

Kolejne uchwały dotyczyły:

- wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie z Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu;

- likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie;

- zmiany nazwy Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu na: Zespół Szkół im. H. Kołłątaja.

- zmiany nazwy Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu na: Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.

Stanowiska Komisji Edukacji przedstawił Przewodniczący Komisji Dariusz Bednarz.

 

Rada przyjęła także uchwałę w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Zawierciańskiego za 2018 rok - stanowisko Komisji przedstawiła Przewodniczaca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Barbara Kozioł.

Następnie radni przyjęli Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 2018 roku.

W związku z rozszerzeniem porządku obrad przez Przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatę Benc, radni procedowali także nad uchwałą dotyczącą skarg na Dyrektora ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dorota Pytlik zapoznała radnych ze wszystkimi skargami oraz przedstawiła stanowiska Komisji – w przypadku dwóch skarg Komisja uznała, że Rada nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia i skargi zostaną przekazane do Kuratorium Oświaty, pozostałe skargi uznano za bezzasadne.  

Skargi na Starostę Zawierciańskiego w związku z zajmowanymi przez niego stanowiskami wobec skarg złożonych na Dyrektora ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach Rada również uznała za bezzasadne – o podejmowanych czynnościach strona skarżąca była informowana.  

Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Benc przekazała na koniec informacje o swojej pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji. Przypomniała, że interpelacje i odpowiedzi na nie można przeczytać na BIP i na stronie internetowej Powiatu, a także na tablicy ogłoszeń przy Biurze Rady – dostępne są przez 30 dni.

W wolnych wnioskach radny Jarosław Kleszczewski poprosił, aby dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu rozszerzyła treść odpowiedzi na złożoną przez niego interpelację oraz by przedstawiciel szpitala uczestniczył w posiedzeniach Komisji Zdrowia i sesjach Rady Powiatu.

Rafał Porc, radny Sejmiku Województwa Śląskiego podziękował Radzie Powiatu za zabezpieczenie środków na przebudowę drogi Łazy -Niegowonice. Na dofinansowanie tej drogi Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zdecydował się przeznaczyć 2 mln 970 tys. zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ponieważ całość inwestycji kosztować będzie ok. 6 milionów złotych, do realizacji zadania dołożą się samorządy: Gmina Łazy i Powiat Zawierciański.

Radny mówił też o planowanych remontach dróg wojewódzkich w naszym powiecie.

Relację z sesji można zobaczyć pod adresem: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

Pozostałe aktualności