Aktualności


Zarząd z wotum zaufania i absolutorium
28 czerwca 2019

X Sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego zdominowały tematy związane z udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz funkcjonowaniem służby zdrowia.

Radni wysłuchali sprawozdania Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Starosta mówił m.in. o zakończonym w urzędzie audycie zewnętrznym, dotyczącym zamówień publicznych poniżej 30.000,00 euro.

- Po zatwierdzeniu audytu, przedstawimy Państwu jego wyniki. – stwierdził Gabriel Dors.

Zanim Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego Małgorzata Benc zaprosiła radnych do Debaty nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok, przedstawiła obowiązujące w tym zakresie przepisy. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym (art. 30a), w debacie uczestniczą radni oraz mieszkańcy. Mieszkaniec, pragnący wziąć aktywny udział w debacie, musi ten fakt zgłosić najpóźniej dzień przed sesją i przedstawić listę podpisaną przez 300 osób (mieszkańców powiatu). Radni zapoznali się z zapisami raportu na komisjach. Nie mieli do niego żadnych uwag.

Rada Powiatu przegłosowała 21 głosami „za” przy jednym wstrzymującym się (Stanisław Dabrowa) i jednym głosie nieoddanym (Krzysztof Wrona) wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok przyjęta została przez Radę 22 głosami „za” przy jednym nieoddanym głosie (Stanisław Dąbrowa).

Radni przyjęli również kolejne uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025;

- w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2018 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Barbara Kozioł.

- Wynik finansowy szpitala za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zysk w wysokości 2.436. 932,76 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że wynik ze sprzedaży brutto w 2018 roku wykazuje stratę w wysokości 599.014, 51 zł i w stosunku do 2017 roku uległ pogorszeniu o kwotę 5.547.479,04 zł - poinformowała Barbara Kozioł. - Zauważalny jest również spadek wskaźników rentowności: zysk netto zmniejszył się z 3,45 do 2,49, zyskowność operacyjna – z 5,54 do 3,02 zyskowność aktywów z 3,91 do 3,82, co wskazuje na złą tendencję, która została rozpoczęta w 2018 roku. Elementy, które miały istotny wpływ na ten stan rzeczy m.in. zwiększenie zatrudnienia, utrata kontraktu na rehabilitację, spadek rentowności na ortopedii w związku z niewykonaniem odpowiedniej ilości endoprotez kolan czy niewywiązanie się z obowiązków narzuconych przez NFZ w zakresie zaćmy, mogą mocno obciążyć budżet placówki w roku bieżącym.

Radni zatwierdzili sprawozdanie z uwzględnieniem przedstawionych danych.

Emocje wzbudziły kolejne uchwały, związane z zaproponowanymi zmianami do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu, a dotyczącymi:

- przeniesienia Poradni Medycyny Szkolnej z Przychodni przy ul. Niedziałkowskiego do Przychodni Centrum (jest to przeniesienie formalne – pielęgniarki pracują w szkołach, niezależnie od tego, gdzie jest zarejestrowana poradnia);

- połączenia oddziału neurologicznego z oddziałem udarowym (wymóg NFZ),

- utworzenia pracowni EMG (szpital posiadał sprzęt, który do tej pory był niewykorzystany),

- przeniesienia poradni z Przychodni przy ul. Niedziałkowskiego do innych lokalizacji (Poradni D do Przychodni Centrum i Poradni ginekologiczno-położniczej do Przychodni przy ul. Piłsudskiego).

Ostatni projekt uchwały spotkał się ze sprzeciwem ze strony Jarosława Kleszczewskiego, Teresy Muchy-Popiel i Marii Milejskiej. Argumenty za tym, by jednak poradnie działające w tej przychodni przenieść do innych lokalizacji przedstawił dr n. med. Dariusz Jorg, występujący w zastępstwie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

- Przeniesie poradni nie zmniejszy dostępności do lekarzy, a wręcz ją poprawi. W Przychodni Centrum, mieszczącej się 500 metrów dalej, pacjenci będą mieć dostęp do usług medycznych od godz. 8.00 do 18.00 – przekonywał Dariusz Jorg. - Dążymy do tego, by pacjenci przychodząc do lekarza mogli w jednym miejscu uzyskać poradę i wykonać niezbędne badania.

W budynku przy ul. Niedziałkowskiego brakowało specjalistycznego sprzętu, pacjenci przychodzący do lekarzy, badania i tak musieli wykonywać w Przychodni Centrum, to było zresztą powodem rezygnacji wielu pacjentów z korzystania z oferowanych tam usług. Wiele pomieszczeń nie było w ogóle wykorzystywanych.

Radny Mariusz Piotrowski dopytywał, co się w takim razie stanie z budynkiem przy ul. Niedziałkowskiego. Czy są wobec niego jakieś plany?

- Tak, są plany. Jeżeli uda nam się uzgodnić z Urzędem Miasta kwestię parkingu przed budynkiem - bo teren należy do Miasta – chcielibyśmy przenieść tam jeden z naszych wydziałów – mówił Starosta.

Chodzi o Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

W wolnych wnioskach głos zabrali posłowie: Danuta Nowicka i Waldemar Andzel.

Danuta Nowicka poinformowała, że przetarg na budowę obwodnicy Zawiercia i Poręby jest aktualnie w publikacji, wkrótce informacja dostępna będzie na stronach GDDKiA. Waldemar Andzel gratulował Zarządowi uzyskania absolutorium. Mówił też o obwodnicy i ogłaszanym właśnie przetargu na jej wykonanie. To bardzo duża inwestycja, zabiegi o zabezpieczenie na nią środków były dla posła priorytetem. Liczy, że środki aktualnie zabezpieczone na tę inwestycję, pozwolą przeprowadzić skutecznie procedurę przetargową i już wkrótce rozpoczną się faktyczne prace nad jej budową.

Burmistrz Poręby Ryszard Spyra stwierdził, że za długo te procedury trwają.

- Przetargi można ogłaszać, ale jeżeli nie ma realnie zabezpieczonych pieniędzy, to sobie możemy ogłaszać – skwitował.  

Radny Krzysztof Wrona dopytywał z kolei o subwencję oświatową – czy wystarczy powiatowi środków na zabezpieczenie podwójnego naboru. Prosił o przekazanie tej informacji na piśmie.

Pozostałe aktualności