Benchmarking


Starostwo Powiatowe w Zawierciu przystąpiło do projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-146/10-00 z dnia 10.06.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/ 2009/IN: „Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking”. 


Projekt realizowany jest w celu podniesienia jakości usług poprzez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego systemów kontroli zarządczej z uwzględnieniem elementu benchmarkingu – kontrola zarządcza I poziomu wg komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2099 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.


W szczególności celami projektu jest:

  1. Wypracowanie modelowych wskaźników efektywności działania urzędu jednostki samorządu terytorialnego z udziałem ekspertów zewnętrznych,
  2. Podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej użytkowników produktu (urzędów gmin) z zakresu monitorowania i doskonalenia realizowanych działań,
  3. Zaprojektowanie i udostępnienie użytkownikom produktu narzędzia informatycznego do systemowego monitorowania efektywności działania jednostek,
  4. Włączenie użytkowników produktu w proces systematycznego monitorowania modelowych wskaźników,
  5. Identyfikacja, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk,
  6. Upowszechnienie modelowych wskaźników efektywności oraz uśrednionych wskaźników wyników monitorowania wśród odbiorców produktu.


Projekt realizowany jest w II fazach:

  1. Faza przygotowań – od dnia podpisania porozumienia do 30 października 2011r.
  2. Faza wdrożenia – od 1 grudnia 2011 r. do 30 kwietnia 2015 r.