Jak załatwić sprawę


 1. Wydział Architektury
 • Pozwolenie na budowę
 • Zmiana pozwolenia na budowę
 • Pozwolenie na rozbiórkę
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
 • Zgłoszenie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
 • Pozwolenie na wejście w teren nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
 • Poświadczenie o samodzielności lokalu
 • Wydanie dziennika budowy
   
 1. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
 • Wydanie decyzji dotyczącej zezwolenia na przewóz zwłok lub szczątków z zagranicy
   
 1. Referat Rolnictwa i Leśnictwa
 • Zmiana lasu na użytek rolny
 • Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 • Wydawanie kart wędkarskich
 • Wyrażanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenu będącego własnością gminy
 • Ustalanie kierunku, terminu wykonania oraz zakończenia rekultywacji gruntów
 • Rejestracja żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku a i b rozporządzenia rady (WE)
 • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
 • Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców
 • Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na całkowity lub częsciowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów
 • Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na odnowienie lub przebudowę drzewostanu
   
 1. Referat Ochrony Środowiska
 • Składanie informacji o wytwarzanych odpadach
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i/lub zbierania odpadów
 • Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytwarzających je w ilości od 100 Kg do 1 tony na rok
 • Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji, które wymagają takiego pozwolenia
 • Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin pospolitych
 • Udzielenie koncesji na wydobywanie ze złóż kopalin pospolitych
 • Pozwolenie zintegrowane dla instalacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r.
 • Ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych i zbiorników wodnych naturalnych
 • Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 tony na rok lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. ton/rok dla podmiotów prowadzących instalację
 • Zatwierdzenie projektu prac geologicznych
 • Przyjmowanie dokumentacji geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Uwłaszczenia rolników działkami dożywotniego użytkowania oraz działkami siedliskowymi
 • Odszkodowania za części nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
 • Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
 • Scalanie i wymiana gruntów
 • Klasyfikacja uzupełniająca gruntów
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

 1. Referat Katastru Gruntów i Budynków
 • Wydawanie postanowień prostujących do decyzji administracyjnych
 • Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych, sądowych jak również o prawomocność aktu własności ziemi
 • Wydawanie decyzji o wprowadzeniu zmian przedmiotowych i podmiotowych: zmiana powierzchni lub nr działki; doprowadzenie do zgodności stanu prawnego z ewidencyjnym
 • Wprowadzenie zmian przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów i budynków z urzędu lub na wniosek strony
 • Wydawanie wypisów z rejestru gruntów właścicielowi lub udostępnienie danych osobowych dla osób trzecich
 • Udzielanie informacji w formie pisma, zaświadczenia, wypisu (udostępnienie danych osobowych) sądom, urzędom, osobom prawnym
 • Obsługa stron polegająca na udzieleniu ustnej informacji i udostępnieniu do wglądu dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym bądź operacie ewidencyjnym
 • Udostępnienie dokumentów rzeczoznawcom majątkowym

 

 1. Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • Uzgodnienie bezkolizynego przebiegu inwestycji

 

 1. Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny

 

 • Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac geodezyjnych lub osobom fizycznym i prawnym
 • Obsługa stron polegająca na udzieleniu ustnej informacji i udostępnieniu do wglądu dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym bądź operacie ewidencyjnym

Wydział Komunikacji

 1. Referat ds Rejestracji pojazdów
 • Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego
 • Rejestracja pojazdu z terenu powiatu zawierciańskiego
 • Rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego dotychczas poza powiatem zawierciańskim
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - indywidualnie
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami
 • Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego
 • Czasowa rejestracja pojazdu z urzędu
 • Przedłużenie pozwolenia czasowego
 • Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
 • Administracyjna wymiana dowodu rejestracyjnego
 • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • Nadanie numerów identyfikacyjnych pojazdu
 • Wydanie tablic indywidualnych
 • Wymiana tablic rejestracyjnych
 • Skierowanie do wykonania tabliczki znamionowej (zastępczej)
 • Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
 • Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu (lub nie posiadaniu) pojazdu
 • Wyrejestrowanie pojazdu
 • Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
 • Zmiana w dowodzie rejestracyjnym adresu (w obrębie powiatu zawierciańskiego) imienia lub nazwiska
 • Ustanowienie/anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 • Zmiana w opisie pojazdu (gaz, hak, VAT, TAXI)

 

 1. Referat ds Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami
 • Wymiana prawa jazdy (rozszerzenie uprawnień, z zagranicznego prawa jazdy na polskie)
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • Przywrócenie cofniętych uprawnień
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
 • Zwrot zatrzymanych uprawnień po ustaniu przyczyny zatrzymania
 • Przeprowadzenie egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką
 • Uprawnienie do wykonywania badań technicznych (uprawnienie diagnosty)
 • Wpis do ewidencji instruktorow oraz wydanie legitymacji instruktora
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
   
 1. Transport
 • Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

 

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Udzielanie Obywatelom pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów
 1. Wydział Organizacyjny
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • Decyzja o wpisie do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
 • Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

 

 1. Wydział Edukacji
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Wpisywanie Niepublicznych Szkół i Placówek do Ewidencji Starostwa Powiatowego w Zawierciu
 • Wykreślenie szkoły/placówki z Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych na wniosek osoby prowadzącej
 • Nadanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym
 • Skierowanie do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych uczniów spoza powiatu
 • Umieszczanie uczniów w szkołach specjalnych poza terenem Powiatu Zawierciańskiego