Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2017


REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU

 

„NAJLEPSZA  MIEJSCOWOŚĆ  POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  2017”

 

Konkurs skierowany jest: do wszystkich  miejscowości z terenu powiatu zawierciańskiego.

 

Organizatorem konkursu  jest: Zarząd Powiatu Zawierciańskiego.

 

Głównym założeniem konkursu jest: poznanie walorów miejscowości powiatu zawierciańskiego, wyłonienie lokalnych inicjatyw, promocja partnerstwa lokalnego oraz popularyzacja środowiska kulturowego i przyrodniczego.

 

I.       Warunki uczestnictwa w konkursie  „Najlepsza miejscowość powiatu  zawierciańskiego 2017 ”

Zgłaszane do konkursu miejscowości oraz sporządzone materiały powinny prezentować wszystkie walory kulturowe, społeczne, przyrodnicze oraz  gospodarcze miejscowości.

 

1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie miejscowości w terminie do dnia 14 lipca 2017r.

2.      Zgłoszenia, które wpłyną po terminie naboru nie będą podlegać ocenie tj. pozostają bez rozpoznania.

3.      Zgłoszenia dokonuje Prezydent/Burmistrz/Wójt, Sołtys, Przewodniczący Zarządu Osiedla, w formie określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz                z materiałem dokumentującym miejscowość.

4.      Warunkiem obligatoryjnym dla zgłaszającego jest sporządzenie materiałów konkursowych.
Materiał dokumentujący miejscowość sporządza się w postaci opisu-maksymalnie 1000 znaków na każde kryterium oceny, ilustrowane maksymalnie  4  fotografiami umieszczonymi na planszach A-4.

5.      Komisja konkursowa dokonuje  oceny zgłoszeń w systemie dwuetapowym:

a)       Wybór  1 miejscowości  z  gminy na podstawie  oceny  formalnej  i  merytorycznej sporządzonych   materiałów oraz ustalenie harmonogramu wizji miejscowości . 

b)      Ocena  miejscowości  podczas prezentacji w terenie.

6.      Ogłoszenie wyników konkursu następuje w trakcie dożynek powiatowych.

7.      Zdobycie I, II i III miejsca w konkursie powoduje brak możliwości dalszego udziału miejscowości w konkursie  przez kolejne 3 lata

II.    Kryteria i punktacja konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu  zawierciańskiego  2017 ”

 

 

Lp.

Kryteria

punktacja

I.

 

Ogólna charakterystyka miejscowości obejmująca m.in.:

ludność, powierzchnię, położenie, rys historyczny, infrastrukturę techniczną, gospodarkę, rolnictwo, ogólną charakterystykę  stanu środowiska, walory przyrodnicze i krajobrazowe,  inne

 

max 5

II.

Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz rozwoju miejscowości.

 

max

30  pkt

1.

Organizacje działające na terenie miejscowości [dokładna nazwa, siedziba] m.in.

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, zespoły, organizacje społeczne, kluby, inicjatywy społeczne [grupy nieformalne],  inne.

 

0-5

2.

 

 

 

 

 

 

Zakres działalności organizacji m.in.:

prezentacja pomysłów, oddolnych inicjatyw w okresie ostatnich 5 lat, zaprezentowanie najważniejszych aspektów swoich działań; obszar działalności oraz zasięg działania [miejscowość, gmina, powiat, województwo, lokalny, regionalny ogólnopolski międzynarodowy];  współpraca z innymi podmiotami;  innowacyjność/atrakcyjność tych działań i  ich wpływ na rozwój organizacji i miejscowości,

 

 

0-5

 

 

 

 

 

3.

Osoby aktywne w środowisku lokalnym [ lokalny lider, lokalny twórca itp.]

obszar działalności, zaangażowanie, rodzaj podejmowanych działań
ich znaczenie dla miejscowości i społeczeństwa

 

0-5

4.

Dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego m.in.:

miejscowe  tradycje, obrzędy, zwyczaje; ochrona i opieka  nad zabytkami [zabytki  ruchome, zabytki nieruchome, zabytki archeologiczne itp.];

popularyzowanie i kultywowanie tożsamości lokalnej przez mieszkańców, inne

 

1-5

5.

Umiejętność zaprezentowania walorów miejscowości m.in.

materiały dokumentujące miejscowość; prezentacja  miejscowości
 i podejmowanych inicjatyw podczas wizji,
zaangażowanie mieszkańców
w prezentację.

 

1-5

6.

Zaangażowanie mieszkańców miejscowości w sprawy lokalne,                           w realizację projektów, inwestycji.

0-5

III.

Plany, strategie, programy wdrażane na terenie miejscowości

 

0-5

IV.

Produkt  lokalny, tradycyjny, regionalny, ekologiczny  miejscowości .

-wyrób lub usługa  z którym utożsamiają się mieszkańcy,

 

0-5

V.

Dbałość o zachowanie środowiska przyrodniczego

Max

15 pkt

1.

Działania proekologiczne w zakresie ochrony środowiska m.in.

działania indywidualne i lokalne mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska

 

0-5

2.

Ochrona przyrody i krajobrazu m.in.:

formy ochrony przyrody występujące na terenie miejscowości, ochrona zwierząt, podjęte działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego

[np. urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, parków, terenów wypoczynkowych, zadrzewienia, zalesienia, ścieżki dydaktyczne itp.]

 

0-5

3.

 

 

Edukacja i kształtowanie świadomości  ekologicznej mieszkańców

szkolenia, warsztaty, akcje ekologiczne  i inne

0-5

VI.

Estetyka:

posesji prywatnych, terenów i obiektów publicznych, zagospodarowanie przestrzenne, inne.

1-5

VII.

Rozwój gospodarczy miejscowości-kierunki rozwoju

 

max

10 pkt

1.

Działalność gospodarcza [ produkcyjna i usługowa ]

rodzaj działalności  i skala oddziaływania w lokalnym środowisku, znaczenie dla rozwoju  miejscowość

 

1-5

2.

Działalność rolnicza i działalność gospodarcza bezpośrednio związana
z gospodarstwem rolnym m.in.

 charakterystyka gospodarstw rolnych  i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działalność produkcyjna lub usługowa, która wykorzystuje zasoby gospodarstw rolnych np. przetwórstwo produktów rolnych, agroturystyka;  inne.

1-5

VIII.

Przedsięwzięcia realizowane na terenie miejscowości - przykłady pomysłowości i innowacyjność w okresie ostatnich 5 lat,

rodzaj, znaczenie przedsięwzięcia dla  rozwoju  miejscowości,

 

 

 

0-5

IX.

Pozyskiwane  środki  finansowe  na rozwój miejscowości w okresie ostatnich 5 lat

przez  wszystkich beneficjentów  [gmina, sołectwo, organizacje, rolników i prowadzących  działalność gospodarczą itp.], obszar dofinansowania, wpływ pozyskanych środków na rozwój miejscowości

 

0-5

X.

Turystyka

Prezentacja walorów turystycznych i alternatywnych form spędzania wolnego czasu wśród lokalnej społeczności i turystów odwiedzających miejscowość, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.

 

0-5

XI.

Promocja miejscowości

Max

54

1.

Wydarzenia kulturalno – integracyjne [sportowe, turystyczne, imprezy promujące miejscowość czy lokalny produkt,  inne. ]

0-5

2.

Medialność miejscowości

 

 

Prowadzenie strony internetowej/profilu w mediach społecznościowych

[ np.facebook/twitter/instagram

 

- częstotliwość aktualizacji informacji

1-12

- galeria zdjęć z wydarzeń

1-8

- popularność wśród społeczeństwa (oglądalność) - oceniana według statystyk, które  administratorzy przedstawią w formie pdf.

0-8

- stopień aktywności społeczeństwa [ komentarze, forum, księga gości]-oceniana również ze względu na zawartość merytoryczną

 

0- 6

3.

Współpraca z mediami [prasa/radio/telewizja] - promocja wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa w mediach tradycyjnych. Organizatorzy wydarzeń zobowiązani są np. do przesłania wycinku z gazety/ skanów w pdf/ linku do audycji/ nagrania w postaci pliku mp3.

 

-częstotliwość przekazywanych informacji (oceniane w zależności od formy - tekstowej, graficznej - np. plakat/ załączona fotografia).

1-12

- zasięg mediów (lokalne, regionalne, ogólnopolskie):

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Harmonogram konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2017 ”

 

Lp.

 

Działanie

 

Wykonawca

Termin wykonania
2017 r.

1

Ogłoszenie konkursu

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

 

do  31 maja

2

Powołanie Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

 

do  31 maja

3

Zgłoszenie udziału w konkursie

Prezydent/ Burmistrz /Wójt, Sołtys, Przewodniczący Zarządu Osiedla, 

do  14 lipca 

4

Ocena materiałów konkursowych,
 ustalenie i ogłoszenie harmonogramu wizji lokalnych w wytypowanych miejscowościach

 

Przewodniczący Komisji

konkursowej

 

do  24 lipca

5

Wizje lokalne

Komisja konkursowa

do 18 sierpnia

6.

Rozstrzygnięcie konkursu
i ogłoszenie wyników

Komisja konkursowa

do  29 września

 

 

 

 

 

 

 

IV.Ocena zgłoszeń

1.      Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego.

2.      Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej określonych  w pkt II - Kryteria i punktacjakonkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego  2017 ”.  Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.

3.      Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz zawiadamia zainteresowanych o terminie wizji.

4.      Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta miejscowości i przedstawiciela gminy.

5.      Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

6.      Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej oceny celem ostatecznego wyłonienia laureatów.

7.      Komisja może przyznać nagrody równorzędne bądź może nie przyznać nagrody danego stopnia.

8.      W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów konkursu mogą być przyznane dodatkowe nagrody bądź wyróżnienia.

 

V.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody /zł/:

 

Kategoria

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

 

Najlepsza miejscowość powiatu w 2017 r.

 

 

8 000,00

 

 

 

 

6 000,00

 

 

 

4 000,00

 

 

 

 

 

1.      Powyższe środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki majątkowe lub bieżące związane z celem konkursu wyłącznie na potrzeby wskazane przez mieszkańców nagrodzonej miejscowości.

2.      Nagrody zostaną zakupione przez gminę i  przekazane nagrodzonej miejscowości.

3.      Środki finansowe na nagrody przekazane będą na wskazane przez gminę konto bankowe po wcześniejszym podpisaniu umowy z Zarządem Powiatu Zawierciańskiego.

 

VI.  Postanowienia końcowe

  1. Od postanowienia Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
  2. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o przyznaniu nagrody.
  3. W sytuacjach wymagających interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu konkursu lub rozstrzygania kwestii  nie  objętych regulacją  zawartą  w Regulaminie decyduje głos  przewodniczącego  komisji konkursowej.