Usuwanie pojazdów z dróg


USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG

zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu rogowym (Dz.U. z 2018r. Poz 1990)

Drogi Kierowco!

Jeśli Twój pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota rachunku za jego usunięcie
i przechowanie przekroczy wartość pojazdu.

Informujemy, iż w przypadku nieodebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia Starosta zgodnie z art. 130a ust.10 w/w ustawy występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Natomiast zgodnie z art.130a ust. 10h koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

Wyżej wymienione koszty rosną od dnia wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
aż do
dnia zakończenia postępowania.

Kierowco! w przypadku gdy Twój pojazd zostanie usunięty z drogi -

postaraj się go odebrać jak najszybciej!

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu rogowym (Dz.U. z 2018r. Poz 1990) pojazd jest usuwany
z drogi na koszt właściciela w przypadk
u:

  • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

  • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

  • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków osi określonych w przepisach ruchu drogowego;

  • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych;

  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

* kierowała nim osoba:

  • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu lub nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu a także

  • jeżeli stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu Powiatu Zawierciańskiego

OBWÓD DROGOWY nr 1 Zawiercie-Kądzielów

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

tel. 32/67 219 09.


 

Jednostka wyznaczona przez Starostę do usuwania pojazdów z dróg z terenu Powiatu Zawierciańskiego

Pomoc drogowa CARSHOL

Marzena Sławek

42-400 Zawiercie, ul. Spacerowa 33/17

 

W przypadku usunięcia pojazdu jego wydanie zgodnie z art. 130a ust. 7 w/w ustawy następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty
w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Zawierciańskiego zgodnie z uchwałą Nr LVII/480/18 z dnia 18 października 2018r.

Opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdu obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019r. :

Lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Opłaty za:

Usunięcie pojazdu

Przechowywanie pojazdu zł za każdą dobę

1

Rower lub motorower

115

21

2

Motocykl

227

28

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

494

41

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t

616

53

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t

871

77

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t

1284

139

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1562

204

       

 

 

Opłaty należy wnosić na rachunek Starostwa Powiatowego w Zawierciu:

BGŻ S.A. Oddział Zawiercie Nr rachunku: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410.