CAF


W dniu 8 października 2010 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu otrzymało certyfikat poświadczający udział w projekcie systemowym pt. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjał i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą", realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulitng sp. z o.o. w Poznaniu. Wręczenie dokumentu odbyło się w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na konferencji „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny”.


Starostwo Powiatowe jako jeden z osiemdziesięciu urzędów z terenu całej Polski uczestniczyło w projekcie samooceny według metody CAF 2006. Jest to metoda, która ma na celu podnoszenie jakości zarządzania w administracji publicznej. Polega na przeprowadzeniu samooceny oraz wyodrębnieniu tych obszarów, które wymagają udoskonalenia i niezbędnych usprawnień.
Samoocena przeprowadzana była na podstawie dokumentów zebranych przez 23 osobową Grupę Samooceny CAF powołaną spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Członkowie Grupy badali podstawowe obszary zarządzania w oparciu o 9 kryteriów oceny podzielonych na dwa zakresy: kryteria potencjału (określają czym zajmuje się dana organizacja i w jaki sposób zmierza do osiągnięcia pożądanych wyników) - przywództwo, strategia i planowanie, pracownicy, partnerstwo i zasoby oraz procesy, kryteria wyników (określają, w jaki sposób organizacja odbierana jest przez pracowników, obywateli/klientów i całe społeczeństwo) - relacje z klientami, pracownikami, wyniki kluczowe i społeczne. Zadaniem grupy było zebranie dowodów do oceny (np. dokumentów). Na podstawie zebranych dowodów, członkowie Grupy Samooceny – w trakcie otwartych dyskusji – uzgodnili wyniki samooceny.


Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano mocne strony działalności Starostwa oraz obszary wymagające usprawnień. Ustalone zostały priorytety działań doskonalących i wdrażane będą projekty służące usprawnieniu jego funkcjonowania. W pierwszej kolejności realizowany będzie projekt „Procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez system szkoleń”. Celem procedury jest określenie jasnych i przejrzystych zasad rozwoju zawodowego pracowników poprzez stworzenie systemu szkoleń gwarantujących profesjonalizm i fachowość w funkcjonowaniu urzędu. Pracownicy Urzędu zostaną objęci badaniem ankietowym dotyczącym skuteczności i jakości szkoleń. Uzyskane wyniki umożliwią ponadto opracowanie Listy firm szkoleniowych godnych uwagi i firm niepolecanych. Kaskadowanie wiedzy po odbytym szkoleniu pozwoli na przekazanie zdobytych informacji i umiejętności szerszemu gronu pracowników Urzędu.
Wszelkich bieżących informacji na temat realizowanych w projekcie działań oraz osiągniętych rezultatów udziela Koordynator CAF – Pani Agata Jarza - Korpyś. Szczegółowe informacje dotyczące wyników samooceny zawarte są w dokumencie „Sprawozdanie z wyników samooceny w Starostwie Powiatowym w Zawierciu”.