Aktualności


Konwent Powiatów w Raciborzu
6 lipca 2018

W dniu 27 czerwca 2018 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego w Powiecie Raciborskim w Raciborzu. Tematyka Konwentu związana była z nadzorem wojewody nad realizacją zadań powiatów w  zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego oraz Skarbu Państwa. W posiedzeniu Konwentu wzięli udział Starostowie Powiatów Województwa Śląskiego oraz zaproszeni goście w osobach :Jolanta Czaplińska -  Jaszczurowska –Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Daria Kolonko –Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Kamil Jaszczak - przedstawiciel Wojewody Śląskiego, Katarzyna Musiołek przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Gospodarzem Konwentu był pan Ryszard Winiarski –Starosta Raciborski a obradom przewodniczył pan Andrzej Płonka Starosta Bielski.
 

Konwent Powiatów rozpoczął się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu, który Starostwie oraz zaproszeni Goście mieli okazję zwiedzić. Zamek Piastowski w Raciborzu to najcenniejszy zabytek w województwie Śląskim. W roku 2012 został odbudowany i udostępniony do zwiedzania .Jednym z najcenniejszych pomieszczeń na Zamku jest Kaplica Zamkowa .Jest całkowicie odrestaurowana , a środki na jej remont przekazał samorząd Powiatu Raciborskiego. Jak poinformował Starosta Raciborski – Ryszard Winiarski w ciągu roku na zamku organizowanych jest szereg imprez kulturalnych oraz stałych i czasowych wystaw .Zamek cieszy się dużym zainteresowaniem turystów krajowych i zagranicznych.
Przedstawiciele Konwentu zwiedzili również nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy AQUAPARK w Raciborzu.

Obrady Konwentu rozpoczęły się od tematyki ratownictwa medycznego, który przedstawiła Pani Jolanta Czaplińska – Jaszczurowska –Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty prawne funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zadania Wojewody w tym zakresie. Szczególnym problemem , o którym mówiła Pani Dyrektor jest brak lekarzy w systemie ratownictwa medycznego. Pani Dyrektor poinformowała również  o środkach z budżetu Państwa przekazywanych na działanie ratownictwa medycznego , o uruchomieniu nowych zespołów na Podbeskidziu w Gminie Wilkowice jak również o zmianach, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2019 roku a dotyczyć będą m.in. upublicznienia sytemu  państwowego ratownictwa medycznego. W tym punkcie obrad Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na dostosowanie placówek medycznych do standardów określonych przepisami prawa w tym również wymogów sanepidu.

Pani Dyrektor podkreśliła bardzo dobrą współpracę z jednostkami i samorządami w zakresie państwowego ratownictwa medycznego. W dyskusji Starostowie podnieśli kwestię ilości dyspozytorni w Województwie Śląskim i wnieśli swoje stanowisko w tej sprawie.

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa śląskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa śląskiego postanowił zwrócić się  z apelem do Ministra Zdrowia o podjęcie działań oraz do  Wojewody Śląskiego o poparcie tego apelu w zakresie zmian legislacyjnych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeniach wykonawczych  w aspekcie:                         
- wykreślenia w ustawie o ratownictwie medycznym w art. 57 ust. 2 i 3 – ( brzmienie ustępu 2 - lekarz o którym mowa w ust. 1  pkt 2 lekarzem systemu może być lekarz posiadający 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć ), jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.
( brzmienie ustępu 3 - w przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa  w ust. 2, lekarz przestaje być lekarzem systemu, o którym mowa w ust. 1 tj. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie : anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii,
- planu usytuowania dyspozytorni medycznych na terenie województwa śląskiego                                      ( harmonogram likwidacji dyspozytorni do docelowych 1-2 w 2028 roku ). Obecnie funkcjonuje 5 dyspozytorni . Mając na uwadze liczbę ludności województwa około 4,6 mln , drugie miejsce w kraju, górskie tereny subregionu południowego województwa śląskiego oraz odwiedzająca ten obszar duża liczba turystów zmusza do ponownego przeanalizowania docelowej liczby dyspozytorni i pozostawienia 3 na terenie województwa ( Bielsko-Biała, Katowice, Częstochowa ),
- wprowadzenie i dostosowania systemu kształcenia dyspozytorów medycznych, których rola w systemie ratownictwa medycznego w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest coraz bardziej znacząca,
- pozostawienia numeru 999 , a nie jego likwidacji do końca 2018 roku. W innej sytuacji  w szczególności w terenach  górskich numeru 112 nie spełnia swojej funkcji. 


Przedstawiając powyższe Konwent Powiatów Województwa Śląskiego zaapelował  do Ministra Zdrowia o ponowne przeanalizowanie powyższych kwestii w kontekście, iż życie ludzkie jest rzeczą bezcenną, zatem prawidłowe i sprawne funkcjonowanie ratownictwa medycznego jest niezbędne i konieczne.
Kolejną kwestią w ramach problemów bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, którą poruszyli Starostowie była sprawa funkcjonowania szpitali powiatowych w kontekście niedoszacowania środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz   Zdrowia na ich funkcjonowanie. W tej kwestii Starostowie  podjęli stanowisko odnosząc się do przedstawionego problemu.


Konwent Powiatów Województwa Śląskiego postanowił poprzeć wystąpienie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.  i uznać wszystkie podniesione postulaty  w przedmiotowym wystąpieniu za jak najbardziej zasadne i słuszne. 


Zwrócono uwagę , iż tak określony poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia tzw. sieci szpitali na rok 2018 dla szpitali powiatowych województwa śląskiego stwarza bardzo realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania tych placówek, wzrostu zadłużenia, a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców.


Propozycja wysokości ryczałtów dla szpitali powiatowych na II półrocze 2018 r. nie uwzględnia  świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad limit w I półroczu 2018 r. , środków na pokrycie wszystkich wymaganych przepisami prawa wzrostów wynagrodzeń, między innymi takich jak: najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia wynikającego z ustawy  z dnia 8 czerwca 2017 r., z tytułu podpisanych przez Ministra Zdrowia porozumień płacowych dot. podwyżek dla ratowników pracujących na izbach przyjęć, czy szpitalnych oddziałach ratunkowych.


Konwent Powiatów Województwa Śląskiego postuluje i oczekuje od Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  w Katowicach weryfikacji określonych poziomów ryczałtów na II półrocze 2018 r. W innym przypadku jako podmioty tworzące tych szpitali Powiaty zmuszone będą  do podjęcia decyzji wspólnie z Dyrektorami o nie podpisywaniu aneksów do umów z NFZ na II półrocze 2018 r. Nie możemy pozwolić na to żeby szpitale powiatowe pogłębiły poziom zadłużenia i osiągały ujemne wyniki finansowe ze swojej działalności, które samorządy powiatowe jako ich podmioty tworzące będą musiały pokrywać ze swoich budżetów.      


Kolejnym blokiem tematycznym posiedzenia Konwentu było gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. W tej części spotkania wyjaśnień udzielała Pani Daria Kolonko –Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  Starostowie zwrócili w szczególności uwagę na niewystarczające środki na wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników obsługujących sprawy Skarbu Państwa w Starostwach oraz konieczność podniesienia poziomu % ,który Powiat otrzymuje z tytułu dochodów Skarbu Państwa (obecnie 25%).Pani Dyrektor Wydziału odpowiadając na zadane pytania stwierdziła, że możliwe jest wystąpienie o dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników jeżeli zostanie wykazane ,że Starosta zrealizował tyle zadań ,że środki przekazane są nie wystarczające. Wnioski są szczegółowo weryfikowane na podstawie sprawozdań ,które Powiaty składają do Wydziału. Pani Dyrektor przekazała, że budżety realizowane są  przez samorządy prawidłowo. Najbardziej istotne jest planowanie wydatków. W kwestii zwiększenia % dochodów Powiatów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Pani Dyrektor przekazała ,że nie przewiduje zmian przepisów w tej materii.
 

Pozostałe aktualności