Aktualności


Dla osób niepełnosprawnych
13 lutego 2019

Na zaproszenie Bogusława Piotrowskiego - Wicestarosty Zawierciańskiego, przybyli do Starostwa przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym.

Dyskutowano m.in. o potrzebie aktywizacji osób niepełnosprawnych - zarówno społecznej, jak i zawodowej - by osoby te mogły po ukończeniu szkoły zaistnieć na ogólnym rynku pracy.

Aktualnie w powiecie zawierciańskim ok. 10.500 osób ma orzeczony stopień niepełnosprawności: 26% czyli 2635 osób – stopień znaczny, a 40% czyli 3978 osób – stopień umiarkowany. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 210 osób niepełnosprawnych (dane na sierpień 2018 r.).

- Sytuację osób niepełnosprawnych poprawiłoby z pewnością uruchomienie na terenie powiatu Zakładów Aktywizacji Zawodowej – mówiła Beata Szczygieł, wiceprezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. – Powstanie ZAZ-ów pozwoliłoby zaktywizować zawodowo i przygotować do startu na otwartym rynku pracy osoby, które obecnie uczęszczają na Warsztaty Terapii Zajęciowej. To z kolei pozwoliłoby kolejnym, oczekującym osobom uczestniczyć w WTZ-ach.

Beata Szczygieł omówiła założenia złożonego w partnerstwie przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz Powiat Zawierciański projektu pn.: „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”. Projekt, który ma szansę uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 opiewa na ponad 12 mln zł. Pozytywnie przeszedł ocenę formalną, wkrótce znane będą wyniki oceny merytorycznej. W jego ramach planowane jest otworzenie ZAZ-u w Łazach oraz jego filii w Witowie, zatrudnienie 48 osób niepełnosprawnych - które mogłyby pracować oferując usługi gastronomiczne, pralnicze i rękodzielniczo-porządkowe- oraz zatrudnienie 16 osób kadry pracowniczej. ZAZ stanowiłby uzupełnienie oferty dla osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania omówiona została działalność i finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej  w powiecie, zwrócono uwagę na problemy osób niepełnosprawnych i starszych  oraz potrzebę zachęcenia gmin do tworzenia środowiskowych domów  pomocy.

Waldemar Karoń, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej omówił edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w swojej placówce, znaczenie, jakie dla  rozwoju dzieci ma hipoterapia (szkoła posiada w zarządzie stajnię w Chruszczobrodzie). W planach jest jeszcze założenie ogrodu sensorycznego – dla wzbogacenia oferty szkoły. Szkoła kształci osoby w wieku od 7 lat do 24 lat. Obecnie w skład ZSS wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum (jeden oddział), Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 Dyrektor PCPR Adam Witas mówił o projektach realizowanych przez PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych, zasadach finansowania przez PFRON warsztatów terapii zajęciowej, a w przyszłości również ZAZ-u, a także środkach przekazywanych na dofinansowanie inicjatyw organizowanych przez organizacje pozarządowe (wyjazdy dla chorych dzieci, spotkania integracyjne itp.). Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przedstawiła Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska, Kierownik Zespołu Do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w PCPR.

Spotkanie, w którym uczestniczyli również członkowie Zarządu Powiatu: Paweł Sokół i Włodzimierz Styczyński, podsumował Wicestarosta Bogusław Piotrowski, zapewniając, że na kolejne spotkanie zaproszeni zostaną samorządowcy z terenu gmin powiatu. Prosił też o zgłaszanie propozycji co do zagospodarowania będącego w dyspozycji powiatu budynku w Chruszczobrodzie, pełniącego do tej pory rolę schroniska młodzieżowego. Być może uda się go zagospodarować z korzyścią dla lokalnej społeczności.

Pozostałe aktualności