Aktualności


Konwent Powiatów Województwa Śląskiego w Bieruniu
7 marca 2019

Starostowie rozmawiali m.in. o edukacji, współpracy z Wodami Polskimi, zadaniach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz pomyśle utworzenia zawodu asystenta medycznego. Powiat Zawierciański reprezentował Wicestarosta Bogusław Piotrowski.

W dniu 28 lutego 2019 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego.

Starostowie Powiatów Województwa Śląskiego spotkali się na zaproszenie Bernarda Bednorza - Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Spotkanie prowadził Andrzej Płonka -Starosta Bielski - Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, Prezes Związku Powiatów Polskich.

Program Konwentu obejmował tematykę nadzoru Wojewody Śląskiego nad realizacją przez Powiaty zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w szczególności dostępu działek budowlanych do dróg publicznych w kontekście wydawanych pozwoleń na budowę oraz tematykę nadzoru Wojewody Śląskiego nad realizacją przez Powiaty zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Informacji w tej sprawie udzielały Daria Kolonko - Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego ŚUW w Katowicach oraz Bożena Goldamer-Kapała - Dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW w Katowicach, które zwróciły uwagę Starostów na wiele istotnych zagadnień związanych z bieżącą realizacją zadań w tym zakresie. Dyrektor Daria Kolonko zwróciła uwagę, że jednym z ważnych zagadnień, trudnym na obecnym etapie, jest współpraca z Wodami Polskimi w zakresie potwierdzania tytułów prawnych do nieruchomości będących w trwałym zarządzie, a do których nie ustalono jeszcze reprezentacji. Jeżeli będą takie sporne sprawy, Wojewoda skieruje zapytania do Wód Polskich. W przypadku braku  potwierdzenia  tytułu do nieruchomości to Starosta będzie musiał przyjąć je do zasobu a Wojewoda przekaże środki na gospodarowanie tymi nieruchomościami. Pani Dyrektor przekazała również informację i zaprosiła Powiaty na szkolenie organizowane przez SUW w Katowicach w marcu, gdzie wszystkie sprawy dotyczące przedmiotowego zakresu zostaną omówione i przedyskutowane.

W dalszej kolejności zabrała głos Pani Bożena Goldamer-Kapała, która na prośbę Powiatów odpowiedziała na wiele istotnych pytań dotyczących sposobu postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę w kontekście dostępu do drogi publicznej. Dyrektor  przekazała, że w maju zostanie zorganizowane szkolenie dla służb architektoniczno-budowlanych, gdzie podjęta zostanie tematyka budownictwa i tematów towarzyszących tym zagadnieniom. Odniosła się również do problemów ze współpracą z Wodami Polskimi w kontekście nowego prawa wodnego. Obecnie Wojewoda prowadzi kilka postępowań dotyczących potwierdzenia reprezentacji Wód Polskich na ich wniosek, na podstawie ich dokumentów w kilku powiatach (wodzisławskim, raciborskim, żywieckim i bielskim). Podkreśliła, że zasugerowany przez Powiaty temat dostępu do dróg publicznych jest niezmiernie ważny. Biorąc pod uwagę przepisy dot. wydawania pozwoleń na budowę należy zwrócić uwagę, że występują nakazy, których ominąć się nie da. W przypadku dostępu do drogi publicznej należy zauważyć, że zagadnienie to zostało uregulowane na etapie planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy. Przede wszystkim jeżeli działka ma być działką budowlaną musi bezwzględnie mieć dostęp do drogi publicznej. Jest to warunek niezbędny i konieczny, który może umożliwić realizację inwestycji. Dostęp do drogi publicznej musi być wskazany przez inwestora. Dostęp ten musi być faktyczny i legalny. Pani Dyrektor w  trakcie spotkania odpowiedziała na wiele pytań, które dotyczyły kwestii pozwoleń na budowę, dostępu do drogi publicznej.

W kolejnej części spotkania wzięła udział  Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty w Katowicach wraz ze współpracownikami Anną Kij oraz Zbigniewem Martyniukiem i ta część Konwentu poświęcona została sprawom edukacji - w szczególności przedstawiono zmiany w szkolnictwie zawodowym oraz zasady  rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020. Pani Kurator zaprosiła również Starostów na Śląski Kongres Zawodowy, który odbędzie się w marcu z udziałem Minister Edukacji. Na Kongresie omówione zostaną tematy dostosowania kształcenia zawodowego do rynku pracy, współpracy z pracodawcami oraz podjęty zostanie temat ucznia na rynku pracy.

Podczas Konwentu zwrócono również uwagę na problem nauczania indywidualnego, które niesie skutki finansowe dla Powiatów. Kuratorium Oświaty zobowiązało się do zorganizowania spotkania w tym temacie z Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi.

Powiat Żywiecki zwrócił również uwagę na sprawę konieczności adaptacji pomieszczeń i przygotowania do nowego roku szkolnego, co stanowić będzie duże obciążenie finansowe dla Powiatów. Zapytano, czy można się spodziewać jakiejś formy rekompensaty z tego tytułu. Odpowiedź Kurator wskazywała na rezerwę 0,4, takie były zapowiedzi Ministerstwa Edukacji. Podniesiono również problem możliwości przejęcia kosztów nauczyciela praktycznej nauki zawodu przez pracodawców. Kuratorium zobowiązało się do przygotowania odpowiedzi na te zagadnienia i przedstawienie tematu na Kongresie Zawodowym w Katowicach.

 

Starosta Powiatu Tarnogórskiego zwróciła się z kolei o poparcie działań Powiatu dla utworzenia zawodu asystenta medycznego. Jest to działanie wspierające obecne zapotrzebowanie na rynku pracy np. w szpitalach i domach pomocy społecznej. W tej sprawie skierowane zostały pisma do Ministra Zdrowia i Edukacji Narodowej.

W kolejnej części spotkania przystąpiono do omówienia spraw bieżących. Andrzej Płonka, Starosta Bielski przekazał, że wiele spraw ważnych dla Powiatów takich jak finansowanie szpitali powiatowych, sprawy związane z edukacją oraz środki na drogi powiatowe prowadzonych jest przez Związek Powiatów Polskich, który na bieżąco monitoruje  i reaguje poprzez wystąpienia i stanowiska w najważniejszych sprawach dla Powiatów.

W związku z ważnym problemem jakim jest finansowanie dróg powiatowych Konwent przyjął stanowisko w sprawie proponowanego podziału środków w  ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Stanowisko zawiera postulaty jak najbardziej sprawiedliwego podziału środków na  drogi lokalne.

Zwrócono uwagę  na ważność problemu jakim jest sytuacja szpitali powiatowych, czy brak personelu medycznego .

Andrzej Płonka – Przewodniczący Konwentu poinformował, że kolejny Konwent Powiatów Województwa Śląskiego na zaproszenie Starosty Lublinieckiego odbędzie się w Powiecie Lublinieckim w dniu 28 marca br. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny w Koszęcinie. Tematyka Konwentu związana będzie z  uzyskaniem informacji na temat możliwości finansowania zadań powiatów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2030.

W posiedzeniu potwierdził udział Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Na zakończenie Przewodniczący Konwentu zaprosił Starostów  na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia br. w Warszawie. Wydarzenie to będzie miało szczególny, jubileuszowy charakter, bowiem 20 lat temu powstał ZPP.

Informacje i zdjęcia: ZPP

 

 

 

 

Pozostałe aktualności