Aktualności


Wspólny apel o budowę obwodnicy
29 marca 2019

Budowa obwodnicy Zawiercia oraz tematy związane z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Zawierciu zdominowały VI Sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego. W posiedzeniu uczestniczyły zawierciańskie posłanki: Danuta Nowicka i Anna Nemś.

Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego Małgorzata Benc zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie obwodnicy Zawiercia i Poręby. Radni przyjęli proponowany porządek, a następnie wypracowane stanowisko.

Głos w sprawie obwodnicy zabrała Anna Nemś, poseł na Sejm RP. Przypomniała wieloletnie starania samorządów i posłów, dzięki którym projekt obwodnicy został wpisany do kontraktu terytorialnego. Przekonywała, by w związku ze zbyt małymi środkami zabezpieczonymi na realizację zadania, podzielić je na etapy i zrobić przynajmniej pierwszy etap, od Siewierza do Kromołowa.

Poseł pytała również o sprawę okulistyki w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Z jej informacji wynika, że od 18 marca nie będzie dyżurów na okulistyce, a zabiegi na zaćmę będą realizowane w trybie jednodniowym.

Sprawa braku dyżurów na okulistyce zbulwersowała radną Marię Milejską i radnego Jarosława Kleszczewskiego. Pytali, dlaczego o tym fakcie dowiadują się od pani poseł. Dlaczego dyrektor nic na ten temat nie mówił podczas Komisji Zdrowia. Maria Milejska pytała również, czy te zmiany zostały uwzględnione w Statucie Szpitala i umowach zawartych z NFZ – ponieważ wszystkie dokumenty obejmowały dyżury całodobowe. Co z pacjentami, którym wydarzy się wypadek po godzinie 15.00 np. ciało obce w oku - gdzie mają się zwrócić? Jechać do Sosnowca? To jest ogromny ból, a pacjent wymaga pomocy natychmiastowej.

- Gdy zdarzy się wypadek z urazem oka po godz. 15.00, pacjenci powinni zgłaszać się do specjalistycznych ośrodków okulistycznych. Najbliższy to Centrum Urazowe w Sosnowcu, gdzie przyjmują lekarze witrektomiści – wyjaśniał p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz.

Szpital Powiatowy w Zawierciu nie posiadał i nadal nie posiada tego typu specjalistów. A tylko oni, zgodnie ze standardami, powinni zaopatrzyć ciała obce w oku.

W przypadku zaćmy – jak wyjaśniał p.o. Dyrektor Szpitala Piotr Zachariasiewicz - zgodnie z obowiązującymi procedurami NFZ wymusza stosowanie zabiegów w trybie jednodniowym – w przeciwnym razie te usługi nie są w pełni finansowane przez NFZ. Dlatego Szpital musi się do tych wytycznych dostosować. To powinno zmniejszyć kolejki oczekujących. Na obecną chwilę pacjenci w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu czekają na zabieg 11 miesięcy, tymczasem  w całym województwie i w kraju to są maksymalnie 2-3 miesiące. Sam zabieg trwa około 15 minut.

Jarosław Kleszczewski dopytywał również o koszty zarządu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu i zatrudnienie doradcy. Piotr Zachariasiewicz wytłumaczył, że koszty utrzymania zarządu w stosunku do roku ubiegłego są niższe. W ubiegłej kadencji Szpital zatrudniał 5 dyrektorów. Obecnie jest 3 dyrektorów i doradca. Najważniejszymi zadaniami dla szpitala na obecną chwilę jest poprawa jakości oferowanych usług, rozszerzenie wachlarza oferowanych usług oraz zapewnienie właściwego dysponowania środkami.

Szczególnie, że po raz pierwszy od 5 lat Szpital w 2018 roku wykazał stratę na działalności medycznej.

- Proszę nam dać działać dla dobra mieszkańców – apelował Piotr Zachariasiewicz. – Wieloletnie zaniedbania wymagają teraz od nas sporo pracy – przede wszystkim chcemy doprowadzić do tego, by szpital oferował usługi na najwyższym poziomie, a mieszkańcy czuli się w nim bezpiecznie. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu poprawę świadczonych usług medycznych dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Jarosław Kleszczewski zwrócił się z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej na temat działalności Szpitala, poprawy funkcjonowania SOR i oddziału okulistycznego.

Podczas procedowania projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie powiatu, radny Stanisław Dabrowa dopytywał o sprawy oświaty. Ile środków i dlaczego powiat musi zwrócić. Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz wyjaśniła, iż mimo odwołań, składanych przez Powiat, Starostwo otrzymało decyzję o konieczności zwrotu części subwencji oświatowej w wysokości ponad 557 tys. zł. Decyzja ta jest wynikiem kontroli wykorzystania subwencji oświatowej w latach 2014-2015, gdzie stwierdzono zawyżoną przez dyrektorów liczbę uczniów (chodzi o uczniów, których rodzice na czas nie złożyli dyrektorom szkół stosownej dokumentacji, potwierdzającej potrzebę kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania, a w związku z tym wyższa dotacja na ucznia nie powinna zostać przyznana – przyp. red.).

Radny Dąbrowa zapytał, czy w związku z tym wyciągnięte zostały wobec dyrektorów odpowiednie konsekwencje – bo to oni podali nieprawdziwe dane. Odpowiedzi udzielił były Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona. Stwierdził, że 3 dyrektorów nie pełni już funkcji dyrektorskich. Sprawa dotyczyła: Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół w Szczekocinach, ZS im. Kołłątaja w Zawierciu, ZS im. gen. J. Bema, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Liceum Katolickiego. Krzysztof Wrona przypomniał, że rozpoczynając urzędowanie jako starosta też musiał zwracać część subwencji za lata 2012-2013.

Radni rozpatrywali również projekty uchwał w sprawie skarg na dyrektora Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. Pierwsza dotyczyła spraw personalnych pomiędzy dyrekcją a pracownikiem – Komisja Skarg i Wniosków przekazała jej zakres do rozpatrzenia w ramach podległości służbowej Staroście Zawierciańskiemu, druga dotyczyła niewywiązywania się przez szkołę z obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Radni uznali tę skargę za zasadną. ZS w Łazach oraz inne szkoły powiatu, które nie prowadziły do tej pory BIP, mają obowiązek go prowadzić.

Starosta Zawierciański Gabriel Dors raz jeszcze apelował do obecnych posłów, radnych i wszystkich osób, chcących działać na rzecz budowy obwodnicy, by działać razem, ponad podziałami. Wypracowane Stanowisko Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 marca 2019 r. ws. obwodnicy Zawiercia i Poręby zostanie przekazane do Wojewody Śląskiego, ministerstwa oraz do Premiera.

Poseł na Sejm RP Danuta Nowicka zapewniła poparcie ze swojej strony tego stanowiska.

Radni przyjęli ponadto następujące projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025.

- w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych powiatu zawierciańskiego działających w sferze pomocy społecznej w 2018 roku wraz z wykazem potrzeb powiatu na 2019 rok;

- w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2018 rok;

- w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zawierciańskim na lata 2019-2020”;

- w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Retransmisja obrad VI Sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

 

Poniżej treść Stanowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego ws. obwodnicy Zawiercia i Poręby (w Plikach do pobrania).

IK

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności