Aktualności


O klasyfikacji uczniów klas maturalnych, informacji ministerstwa i tablicy w szpitalu
26 kwietnia 2019

Minutą ciszy – na wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu Zawierciańskiego Małgorzaty Benc - radni oraz uczestnicy VIII Sesji Rady Powiatu uczcili pamięć zmarłych w ostatnich tygodniach pracowników Starostwa.

Po wysłuchaniu Sprawozdania Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej planowej sesji, radni przyjęli następujące projekty uchwał:

- w sprawie informacji o aktywnych formach wsparcia dla osób bezrobotnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu;

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025;

- w sprawie skargi na Starostę Zawierciańskiego;

- w sprawie skargi na Starostę Zawierciańskiego.

Dorota Pytlik, przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków przedstawiła opinie Komisji odnośnie projektów uchwał, dotyczących obu skarg na Starostę Zawierciańskiego, uznające obie skargi za bezzasadne:

- pierwsza dotyczyła zarzutu bezczynności Starosty wobec złożonych przez skarżącego wniosków dotyczących wydania zgody na zmiany stanu własności i obciążeń działki stanowiącej własność skarżącego oraz ujawnienia i wpisu aktualnych danych z rejestru gruntów i ewidencji gruntów i budynków do prowadzonej dla działki księgi wieczystej;

- druga wniosku o zmianę organizacji ruchu  w Rokitnie Szlacheckim na ul. Szlacheckiej (gm. Łazy).

W przypadku obu skarg Komisja jednogłośnie uznała, że Rada Powiatu nie jest organem właściwym do ich rozstrzygania. Z analizy dokumentów dotyczących pierwszej skargi wynika bowiem, że jest ona bezpośrednio związana z prowadzonym przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Zawierciu postępowaniem scaleniowym, prowadzonym na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.908)  i pozostaje w bezpośrednim związku z żądaniami strony, zgłaszanymi w toku tego postępowania. Z akt sprawy wynika, że równolegle strona skarżąca występowała z analogicznymi żądaniami także w postępowaniu prowadzonym przez wydział merytoryczny i w tych sprawach prowadzona jest z nim stosowna korespondencja.  Skarga zatem powinna zostać przekazana do Wydziału Geodezji.

W przypadku drugiej ze skarg, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, iż odpowiedzi w tej sprawie udzielił w dniu 7 marca br. zarządca drogi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, który zajmował się sprawą od wpływu pierwszego pisma. W tym czasie na miejscu odbyła się wizja lokalna, podczas której stwierdzono potrzebę zmiany organizacji ruchu, projekt zmiany organizacji ruchu został przygotowany i złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg do Wydziału Komunikacji, a następnie uzupełniony o opinię Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, po zatwierdzeniu przekazany został do realizacji Obwodowi Drogowemu nr 1 w Zawierciu – Kądzielowie. Termin ważności zatwierdzenia projektu i wprowadzenia zmiany organizacji ruchu upływa w dniu 31 grudnia 2019 r. 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwały w tych sprawach.

Przewodnicząca Rady informując o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji poinformowała m.in. o odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na otrzymane Stanowisko wypracowane przez Radę Powiatu Zawierciańskiego w sprawie budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby. Na obecną chwilę GDDKiA jest na etapie analiz, na ile dostępne limity pozwolą na realizację zadania.

Przewodnicząca przypomniała także, że z odpowiedziami na interpelacje radnych można zapoznać się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz na tablicy ogłoszeń przy Biurze Rady (wywieszone na okres 30 dni). Zaapelowała do radnych, by wszyscy złożyli do 30 kwietnia oświadczenia majątkowe wraz z wymaganymi załącznikami.

W wolnych wnioskach głos zabrał Stanisław Dąbrowa, który odniósł się do nadzwyczajnej sesji rady Powiatu Zawierciańskiego oraz informacji na temat stanu finansów szpitala. Prosił, by dyrekcja przygotowała informację o aktualnych wynikach finansowych za dwa pierwsze miesiące 2019 roku.

Marcin Wojciechowski poprosił z kolei, by sprostowane zostały informacje na tablicy informacyjnej, która od niedawna wisi w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Informacja o treści: Kwota poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu przez gminę  Zawiercie: 7 686 060 zł – w podpisie Łukasz Konarski, Prezydent Miasta Zawiercie i data 1 kwietnia 2019 r. wprowadza czytających w błąd. Kredyt poręczyła bowiem Gmina Zawiercie w 2012 r. Z informacji zamieszczonych na tablicy można natomiast wnioskować, że Zarząd Szpitala poprosił miasto o kolejne poręczenie, a to nie miało miejsca.

Z kolei radny Krzysztof Wrona zwrócił się z wnioskiem o naprawę nawierzchni drogowej na odcinku Chlina - Wolbrom.

Na koniec Przewodnicząca Rady poprosiła o informacje na temat sytuacji w oświacie związanej z klasyfikacją uczniów i radami pedagogicznymi.

- Wszystkie szkoły przeprowadziły klasyfikację uczniów i młodzież może przystąpić do egzaminów maturalnych – zapewnił Bogusław Piotrowski, Wicestarosta Zawierciański.

 

Retransmisja z sesji dostępna jest pod adresem: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

Pozostałe aktualności