Aktualności


Termomodernizacja Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80 - zakończona
27 maja 2019

Zakończono termomodernizację Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80.


Generalny Wykonawca robót budowlanych firma JUL-BUD z Bliżyc wykonała w terminie i zgłosiła do odbioru całość zaplanowanych zgodnie z umową prac.

Prowadzący nadzór nad inwestycją inspektor nadzoru budowlanego Krzysztof Kasprzyk potwierdził wykonanie prac budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym oraz umowie, co pozwoliło wyznaczyć termin odbioru na dzień 16.05.2019 r.

Komisja odbiorowa pod przewodnictwem Wicestarosty Bogusława Piotrowskiego, złożona z przedstawicieli inwestora - Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz nadzoru inwestorskiego firmy Konter Inżynieria Krzysztof Kasprzyk, użytkownika – Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz wykonawcy – firmy JUL - BUD spisała protokół bezusterkowego wykonania prac.

Zgodnie z umową całkowity koszt prac termomodernizacyjnych wyniósł 1 549 723,06 zł.

Projekt „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) – Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Pozostałe aktualności