Aktualności


Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji oraz Rozwoju i Promocji w PCKZ
24 października 2019

Dziś w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu.

Z działalnością PCKZ zapoznali radnych dyrektor Leszek Brzozowski i wicedyrektor Michał Jurczak. Pokazali m.in. nowoczesny sprzęt zakupiony dla placówki przez Powiat w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu" za łączną kwotę ponad 3 mln zł - dofinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 - w ramach tzw. ZIT. Realizacja projektu potrwa do 10 kwietnia 2020 r. Całość zadania to 3,7 mln zł.

Podczas posiedzenia radni obu komisji opiniowali projekty uchwał, które będą procedowane na najbliższej sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego, w tym m.in.: projekty uchwał dotyczące przekształceń trzyletnich liceum w czteroletnie, a czteroletnich techników w pięcioletnie (zgodnie z wymogami ustawy), stwierdzenia przekształceń w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, a także projekty uchwał dotyczące wystąpienia Powiatu Zawierciańskiego ze Związku Powiatów Polskich oraz z Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”.

Radni wysłuchali również informacji Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa na temat projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych, jako jednostki realizującej wszystkie powiatowe zamówienia i inwestycje. W związku z jej powstaniem zakupiona zostanie platforma interentowa do obsługi zamówień (koszt ok. 15 tys. zł).

W skład CUW wchodzić będą pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg, ZOEAS-u oraz Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu - przy czym w Starostwie wydzielony zostanie wydział ds. dróg, w którym pozostaną sprawy związane z zajęciem pasa drogowego oraz regulacji prawnych.

- Wiem, że są niepokoje wśród pracowników, że powołanie tej jednostki będzie się wiązało ze zwolnieniami – mówił Gabriel Dors. – Nie planujemy zwolnień. Pracownicy przejdą do nowej jednostki na tych samych warunkach, zgodnie z art. 231

W CUW wydzielone zostaną dwa wydziały – jeden do obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół, a drugi obejmujący inwestycje i zamówienia.

Przez pół roku zamówienia realizowane będą w sposób tradycyjny i internetowy, żeby pracownicy mogli się wdrożyć do pracy w nowym systemie.

Radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał dotyczące powstania CUW oraz jego Statutu.

Starosta podziękował radnym za wyrażenie aprobaty.

Zamówienia i inwestycje będą więc skupione w jednej jednostce. Takie rozwiązanie funkcjonuje już m.in. w powiecie krakowskim.

- Myślę, że jest to rozwiązanie, które się sprawdzi - zapewnił Starosta.

CUW rozpocznie pracę z dniem 1 marca 2020 r.

Pozostałe aktualności