Aktualności


Od marca 2020 r. ruszy Centrum Usług Wspólnych
31 października 2019

Dziś odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego. Radni przyjęli m.in.:

- pakiet uchwał, dotyczących przekształceń trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie oraz czteroletnich techników w pięcioletnie  (dostosowanie do wymogów ustawy);

- uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2023”;

- uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011 – 2020;

- uchwałę w sprawie wystąpienia Powiatu Zawierciańskiego ze Związku Powiatów Polskich;

- uchwałę w sprawie wystąpienia Powiatu Zawierciańskiego z Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”;

- uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu;

- uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu.

 W dyskusji nad uchwałą dotyczącą utworzenia CUW-u, wcześniej omawianą na każdej z Komisji Rady, głos zabrał Starosta Zawierciański, Gabriel Dors.

- Nie mam wątpliwości co do zasadności powołania CUW-u – mówił Starosta. – Czy mam obawy? Tak mam. Tworzymy coś nowego. Wierzę jednak w to, że funkcjonowanie tej jednostki będzie z korzyścią zarówno dla mieszkańców powiatu, jak i dla pracowników Starostwa.

- Każda zmiana budzi emocje. Prosiłabym pana starostę, żeby powtórzył to, co mówił na komisjach, tzn., że zmiana ta nie niesie za sobą zwolnień pracowniczych – poprosiła radna Maria Milejska.

- Proszę Państwa, gdybyśmy chcieli „pozbywać się pracowników” mówiąc kolokwialnie, to zrobiliśmy coś innego: zlikwidowalibyśmy dwie jednostki, pracownicy dostaliby wypowiedzenie, a do nowej jednostki zaproponowalibyśmy przyjęcie tych pracowników, których byśmy uznali za stosowne. Natomiast zdecydowaliśmy się na przejęcie pracowników z art. 231 Kodeksu Pracy – mówił Starosta. – Nie planujemy zwolnień.

W skład CUW wejdą: Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu. W jednostce wydzielone zostaną dwa wydziały: obsługi administracyjnej szkół oraz zamówień i inwestycji (tu będzie też nadzór nad obwodami drogowymi). W Starostwie powstanie dodatkowo Wydział ds. dróg, zajmujący się regulacjami stanów prawnych dróg i zajęciem pasa drogowego.

Radni przyjęli także dwie uchwały dotyczące zmiany składów osobowych i liczby członków Komisji - radny Marcin Wojciechowski został wiceprzewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w miejsce radnej Barbary Kozioł, która uzupełniła skład Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu.

Pozostałe aktualności