Aktualności


Budżet na 2020 r. przyjęty
14 stycznia 2020

Radni 13 głosami „za” przy 7 „wstrzymujących się” uchwalili budżet Powiatu Zawierciańskiego na rok 2020.

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Andrzej Wilk. Przedstawiony projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię RIO.

Budżet Powiatu Zawierciańskiego na 2020 rok (z uwzględnieniem autopoprawek) przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 136.483.329 zł;

Wydatki ogółem: 139.515.810 zł;

Deficyt: 3.032.481 zł (sfinansowany będzie przychodami  pochodzącymi z części zaangażowanych wolnych środków).

Wcześniej radni przyjęli projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025.

Radni przyjęli również uchwałę o likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg – w związku z tworzącym się Centrum Usług Wspólnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego Małgorzata Benc - mówiąc o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji, poinformowała o piśmie, które w ostatnim czasie wpłynęło na jej ręce. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej prosi w nim o informacje na temat planowanych ewentualnych zmian organizacyjnych w Szpitalu. Przewodnicząca stwierdziła, że po uzyskaniu przez nią informacji w tym temacie, radnym przekazana zostanie zarówno treść listu, jak i udzielonej odpowiedzi.

Głos zabrał również obecny na sesji Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel. Podziękował za oddane na jego osobę głosy w wyborach parlamentarnych. Poinformował o pełnionych aktualnie funkcjach. Mówił też o pracy, którą podejmował jako poseł m.in. w sprawie zabezpieczenia środków i doprowadzenia do budowy największej inwestycji dla naszego regionu – obwodnicy Zawiercia i Poręby oraz swoim zaangażowaniu w przekazanie dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu 1,2 mln zł z rezerwy celowej Premiera RP- na rozbudowę oddziału paliatywno-onkologicznego.

- Powiaty ziemskie były zaniedbywane w wielu kwestiach, to trzeba teraz naprawić – mówił poseł.

- Chciałbym dodać, że pod koniec miesiąca planujemy otwarcie tego wyremontowanego oddziału – powiedział Starosta Zawierciański Gabriel Dors.

Głos zabrał również Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Rafał Porc, który poinformował, że już wkrótce rozpoczną się prace przy budowie mostu w Kuźnicy Masłońskiej i Turzy (wartość zadania ok. 5 mln zł). Etap opracowywania dokumentacji projektowej jest już zakończony.

- Teraz jesteśmy na etapie składania wniosku do wojewody o zezwolenie na realizację inwestycji. Będzie to most o nośności 50 ton - mówił Rafał Porc. - Opóźnienia związane z realizacją inwestycji wynikają z odwołań osób prywatnych od decyzji środowiskowej.

Retransmisja z obrad sesji już wkrótce dostępna będzie pod adresem: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

Pozostałe aktualności