Program współpracy


Rokrocznie uchwalany przez Radę Powiatu Zawierciańskiego Program współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.