Komunikaty i Ogłoszenia


10 czerwca 2020
Debata nad raportem o stanie powiatu za 2019 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Zawierciańskiego w terminie do dnia 31 maja 2020 roku raport o stanie powiatu za 2019 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2019 roku, w tym w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał organu stanowiącego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 25 czerwca br. W debacie nad raportem mogą zabrać głos zarówno radni, jak i mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec powiatu, który chce zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym zaplanowana jest sesja Rady Powiatu, na której odbędzie się przedmiotowa debata, czyli do dnia 24 czerwca br. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Powiatu (pok. 221 II piętro) w godzinach pracy Starostwa, tj. od 7.00 do 15.00.

Zgodnie z ww. ustawą liczba mieszkańców, mogących zabrać glos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem przeprowadzone zostanie głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.