Konsultacje


Konsultacje

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. które odbywają się w Powiecie Zawierciańskim. Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z Zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, która jednak zawsze znajduje się po stronie administracji.


Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie lub drogą elektroniczną na adres: wpromocji@zawiercie.powiat.plz dopiskiem: Konsultacje z NGO dotyczące ….( tu proszę dopisać temat konsultacji społecznych).