Stowarzyszenia kultury fizycznej i UKS


Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS-y).


W celu zarejestrowania stowarzyszenia sportowego w ewidencji należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek komitetu założycielskiego (lub Zarządu) o wpisanie do:
 • ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • uczniowskich klubów sportowych.
 1. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
 • listę członków założycieli (co najmniej 7 osób), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach tj.: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania wraz z kodem, własnoręczny podpis, zaś przy związku stowarzyszeń – lista założycieli zawierająca minimum 3 stowarzyszenia kultury fizycznej, lista delegatów reprezentujących stowarzyszenia na zebraniu założycielskim związku oraz uchwały statutowych władz stowarzyszeń wyrażające wolę utworzenia związku i aktualne wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji stowarzyszeń będących założycielami związku,
 • oświadczenia członków założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich (zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • protokół z zebrania założycielskiego,
 • uchwałę członków założycieli o utworzeniu stowarzyszenia kultury fizycznej/UKS,
 • statut stowarzyszenia,
 • uchwałę o przyjęciu statutu,
 • uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego wraz z umocowaniem go do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji,
 • lista obecności na zebraniu założycielskim,
 • informację o adresie stałej siedziby stowarzyszenia (w tym zgoda dysponenta lokalu),
 • informacje zawierające dane kontaktowe: adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), nr telefonu, fax, e-mail,
 • oraz jeżeli na zabraniu założycielskim zostały wybrane władze stowarzyszenia:
 • uchwałę o wyborze Zarządu,
 • uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej,
 • oświadczenie dotyczące siedziby (zgoda właściciela budynku na to, by siedziba stowarzyszenia mieściła się pod wskazanym adresem).
 1. Podpisany statut /1 egzemplarz/ pod rygorem nieważności powinien zawierać zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:
 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu oraz sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Wniosek z wymienionymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Starosty, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Stowarzyszenia, których cele statutowe obejmują także inne cele niż sportowe oraz prowadzące działalność gospodarczą, podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na zasadach ogólnych.
 

Opłata skarbowa za wpis do ewidencji (wydanie decyzji) wynosi 10,00 zł.

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Część II punkt 21. Wniosek o wydanie zaświadczenia musi być podpisany przez wskazanych w Statucie członków Zarządu, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Dla Uczniowskich Klubów Sportowych - wydanie wpisu i zaświadczenia jest nieodpłatne.