Aktualności


Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania
25 czerwca 2020

 

XXII Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego niedawno Radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego w latach 2002-2006 - Czesława Grabowskiego. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Benc przekazała w imieniu radnych środki ochrony osobistej dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu.

Podczas czerwcowej Sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego radni podejmowali bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania Samorządu Powiatowego uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2019 rok;

- w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu;

- w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego;

Wszystkie uchwały przyjęte zostały 14 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących się”.

 

Radni przyjęli również uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2019 rok;

- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu;

- przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zawierciańskim na rok 2020”;

- zmian w budżecie powiatu na 2020 rok;

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025.

Niespodzianką była informacja o rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu Zawierciańskiego Małgorzaty Benc. Jeszcze podczas tej samej Sesji radni wybrali nową Przewodniczącą Rady – została nią Barbara Laskowska.

W wolnych wnioskach Starosta Gabriel Dors poinformował o środkach, jakie trafią do samorządów gminnych i powiatu zawierciańskiego w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych - Fundusz powstał z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Łączna pula środków przewidzianych na powiat zawierciański wynosi ponad 26 mln zł.

Obecna na sesji Poseł RP  Danuta Nowicka poinformowała zebranych o zasadach i terminach składania przez samorządy wniosków do FIS u wojewody.

Wkrótce relacja z sesji dostępna będzie na stronie: https://powiatzawiercie.sesja.pl/ 

Pozostałe aktualności