Aktualności


Umowa na przebudowę ul. Myśliwskiej podpisana
1 lipca 2020

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego reprezentowany przez Starostę Gabriela Dorsa, Wicestarostę Pawła Sokoła i Barbarę Kozioł, Członka Zarządu Powiatu - podpisał dziś umowę na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie.

Wykonawcą, wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX  Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublińcu.  

Kwota zawartej umowy wynosi: 3 561 604,75 zł.

Zamówienie obejmuje m.in.:

- roboty w zakresie przygotowania inwestycji,

- roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek,

- roboty ziemne, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne na istniejącej jezdni i pod poszerzenie jezdni, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznych,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne pod ciąg pieszo-rowerowy,

- wykonanie ciągu pieszo- rowerowego,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z prefabrykatów betonowych na chodnik i wjazdy,

- wykonanie galanterii betonowej - tj. chodników i wjazdów, wykonanie poboczy, krawężników i obrzeży,

- roboty odwadniające i melioracyjne,

- przebudowa przepustów pod jezdnią,

- regulacja urządzeń, oczyszczenie rowów, wykonanie muru oporowego,

- wykonanie przejścia dla pieszych

- roboty wykończeniowe - humusowanie z obsianiem.                                                     

Jak informuje Patrycja Kowalska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych – realizacji zadania zakończona zostanie do dnia 30.10.2020 r.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, typ 2 projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, Oś priorytetowa VI Transport.

Środki własne w projekcie zabezpieczają Powiat Zawierciański, Gmina Zawiercie i Gmina Poręba.

Pozostałe aktualności