Aktualności


Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Myśliwskiej
6 lipca 2020

Dziś nastąpiło oficjalne przekazanie wykonawcy inwestycji: firmie PHU LARIX  Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublińcu - drogi przy ul. Myśliwskiej, łączącej Porębę z Zawierciem.  

- Inwestycja realizowana jest przy montażu finansowym 3 samorządów: Powiatu, Gminy Zawiercie i Gminy Poręba – mówił Gabriel Dors, Starosta Zawierciański. – Ponieważ jest to droga powiatowa, wniosek o wsparcie ze środków UE składał powiat. Ja się bardzo cieszę, że jest taki montaż finansowy – bo to oznacza, że samorządy dobrze współpracują.

Starosta poinformował także, że dziś nastąpi otwarcie ofert na wykonanie kolejnej ważnej inwestycji powiatowej – remontu ulicy Łośnickiej i Piłsudskiego w Zawierciu.

- Przebudowa ulicy Myśliwskiej jest ważna dla Zawiercia – ponieważ stanowi ona jedną z odnóg prowadzących do strefy gospodarczej – mówił Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia. – Dziękuję Panu Staroście za zaangażowanie w przebudowę tej, a także kolejnych ulic w mieście.

- Bardzo się cieszę, że istnieją projekty, które łączą kilka gmin. Dla Zawiercia ta droga jest ważna ze względu na strefę gospodarczą, a dla Poręby stanowić będzie bajpas dla uciążliwej dla mieszkańców DK78 - biegnącej przez centrum miasta. Stworzenie dobrej drogi powiatowej rozłoży ten ruch – mówił Ryszard Spyra, Burmistrz Poręby. – W przyszłości chcielibyśmy stworzyć kompatybilny system sieci dróg rowerowych – jako alternatywę dla ruchu samochodowego – ta droga rowerowa przy ulicy Myśliwskiej pozwoli połączyć Porębę i Zawiercie w jeden wspólny układ komunikacyjny.  Bardzo się cieszę i dziękuję w imieniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie” przewidziane jest na 30.10.2020 r.

Wartość inwestycji to: 3 561 604,75 zł. W ramach zadania zrealizowane zostaną m.in.

- roboty ziemne, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne na istniejącej jezdni i pod poszerzenie jezdni, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznych,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne pod ciąg pieszo-rowerowy,

- wykonanie ciągu pieszo- rowerowego,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z prefabrykatów betonowych na chodnik i wjazdy,

- wykonanie galanterii betonowej - tj. chodników i wjazdów, wykonanie poboczy, krawężników i obrzeży,

- roboty odwadniające i melioracyjne,

- przebudowa przepustów pod jezdnią,

- regulacja urządzeń, oczyszczenie rowów, wykonanie muru oporowego,

- wykonanie przejścia dla pieszych.

W przekazaniu inwestycji uczestniczyli m.in. Wicestarosta Paweł Sokół, Barbara Kozioł – Członek Zarządu Powiatu, Patrycja Kowalska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych i Bogusław Piotrowski, radny Rady Powiatu.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, typ 2 projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, Oś priorytetowa VI Transport.

Pozostałe aktualności