Aktualności


Umowa na przebudowę drogi powiatowej Pilica - Kocikowa podpisana
31 lipca 2020

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego reprezentowany przez Starostę Gabriela Dorsa, Wicestarostę Pawła Sokoła i Barbarę Kozioł Członka Zarządu Powiatu - podpisał dziś umowę na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 – skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej oraz od km 4+560 do km 5+505 w Kocikowej”.

Wykonawcą, wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O.  z siedzibą we Wrocławiu.

Kwota zawartej umowy wynosi: 2 928 432,48 zł.

Zamówienie obejmuje m.in.:

•   roboty w zakresie przygotowania inwestycji,

•   prace rozbiórkowe (frezowanie istniejącej konstrukcji jezdni, istniejących krawężników, chodników, obrzeży, zjazdów),

•   karczowanie istniejących zakrzewień,

•   prace przygotowawcze,

•   przebudowę drogi jednojezdniowej dwupasowej dwukierunkowej  klasy L o kategorii ruchu KR2 o szerokości 5,5 m w miejscu budowy chodnika oraz 5,0 m w pozostałym zakresie,

•   budowę i przebudowę chodników o szerokości 1,50 m,

•   odtworzenie istniejącego pobocza o szerokości 0,75 m,

•   remont zjazdów indywidualnych w formie przejazdu przez chodnik,

•   roboty wykończeniowe,

•   oznakowanie poziome,

•   oznakowanie pionowe.

Termin realizacji inwestycji: do dnia 30 października 2020 r.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Środki własne w zadaniu zabezpieczają Powiat Zawierciański i Gmina Pilica.


 

 

Pozostałe aktualności