Aktualności


Przebudowa wiaduktu w Trzebyczce
8 września 2020

Dziś w Starostwie Powiatowym w Zawierciu podpisana została umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka – Głazówka w miejscowości Trzebyczka”.

Wykonawcą została Firma: AMBET Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Bytomia, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Ze strony Powiatu umowę podpisali: Starosta Zawierciański Gabriel Dors, Barbara Kozioł Członek Zarządu Powiatu oraz Patrycja Kowalska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Wartość umowy wynosi: 3 531 245,62 zł brutto,  przy czym: 1 694 291,00 zł pochodzi z subwencji ogólnej budżetu Państwa, natomiast pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Zawierciańskiego.                                                                                                              

Całość robót budowlanych, wchodzących w zakres powyższego zadania inwestycyjnego, została podzielona na trzy etapy:

I etap:

Skierowanie ruchu kołowego i pieszego na kierunkach przed przebudową tj. Trzebyczka – Chruszczobród. Następnie zostaną wykonane prace przebudowy na pozostałej części przęseł i podporach wraz z podniesieniem przęseł.

II etap:
Skierowanie ruchu kołowego i pieszego na przebudowany fragment wiaduktu – likwidacja prowizorycznych podpór. Prace rozbiórkowe na fragmencie wiaduktu z etapu I, podniesienie przęseł (przy użyciu prowizorycznych podpór wraz z przebudową).

III etap:
Obejmuje scalenie remontowanych przęseł, prace wykończeniowe.

Zakres prac w ramach przebudowy wiaduktu obejmuje:

a)  rozbiórkę nawierzchni na przęsłach,

b)  izolację chodników,

c)  demontaż balustrad,

d) demontaż osłon przeciwpożarowych,

e)  wyburzenie betonowych podłużnych zamków scalających belki,

f)  wykonanie prowizorycznych podpór umożliwiających podniesienie przęseł,

g)  rozbiórkę łożysk,

h)  rozbiórkę ciosów podłożyskowych i remont podpór,

i)  opuszczenie przęseł na zabudowane łożyska,

j)  likwidację prowizorycznych podpór,

k) wykonanie płyty z betonu wylewanego na przęsłach,

l)  prace izolacyjne i nawierzchniowe,

m)  zabudowę balustrady, osłon przeciwporażeniowych,

n)  porządkowanie terenów podmostowych (rowy, skarpy),

o)  prace drogowe przed i za wiaduktem,

p)  oznakowanie drogowe.

 

Zakres prac w ramach przebudowy drogi powiatowej obejmuje:

a)  podniesienie niwelety drogi na dojazdach,

b)  rozbiórkę koniecznych warstw istniejącej konstrukcji jezdni na dojazdach do wiaduktu,

c)  budowę nowych warstw jezdni w celu zapewnienia pełnej konstrukcji bez krawężników,

d)  ulepszenie obustronne poboczy gruntowych,

e)  kształtowanie nowych skarp zgodnie z zakresem,

f)  regulację wysokościową istniejących barier drogowych skrajnych,

g)  ustawienie nowych odcinków barier drogowych skrajnych.                                                                                                                                   

Na jutro planowane jest przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Termin zakończenia wykonania umowy przewidziano na dzień 15.12.2020 r.

Pozostałe aktualności