Aktualności


Aktywna integracja szansą na lepsze życie
29 września 2020

Starosta Zawierciański Gabriel Dors oraz Barbara Kozioł, Członek Zarządu Powiatu podpisali umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w 2020 i 2021 roku z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Piast” z Gliwic, których oferta „Aktywni Plus – program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego” – wygrała w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu.

 

Na realizację zadania Spółdzielni przyznana została dotacja w wysokości 349.669,55 zł.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie aktywizacja zawodowa  41 osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy zastępczej, w wieku aktywności zawodowej, będących uczestnikami projektu: “Aktywna integracja szansą na lepsze życie…”. 

41 osób skorzysta ze wsparcia doradcy zawodowego, 41 osób odbędzie kursy zawodowe, 20 osób z niepełnosprawnościami odbędzie staże zawodowe. Zadanie będzie realizowane na terenie pow. zawierciańskiego. Dzięki uczestnictwu w indywidualnym doradztwie zawodowym, szkoleniach oraz stażach zawodowych osoby zagrożone wykluczeniem społecznym uzyskają bądź podniosą swoje kwalifikacje oraz podejmą zatrudnienie. Każde z powyższych działań będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika, ustalonych na podstawie opracowanych ścieżek wsparcia. W rezultacie projektu ok. 41 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem uzyska lub podniesie swoje kwalifikacje, a 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem zdobędzie zatrudnienie.

Powierzone zadanie stanowi jeden z elementów większego projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiat Zawierciański – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Koszt całkowity projektu wynosi:  2 250 039,00 zł
Poziom dofinansowania: 1 912 533,15 zł  (85 %)

Wkład własny Powiatu: 337 505,85 zł

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej. Głównym jego celem jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u tych osób. Osoby z niepełnosprawnościami dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych  będą mogły podnieść swoje kompetencje życiowe i zawodowe, rozwinąć motywację do podejmowania aktywności, zintegrować się ze społeczeństwem oraz poprawić sprawność fizyczną, uzyskać wsparcie informacyjne. Dla rodzin zastępczych realizowane jest specjalistyczne wsparcie psychologa, terapeuty, coacha i logopedy. Dla czwórki pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia zapewniona zostanie możliwość zamieszkania w mieszkaniu treningowym mieszczącym się w Górze Włodowskiej.

Pozostałe aktualności