Aktualności


Samorządowcy Powiatu mówią zdecydowane NIE - swoje stanowisko przesłali do Ministra Środowiska
13 listopada 2020

W związku z decyzją Ministra Środowiska Michała Kurtyki, w sprawie przedłużenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o. o. Samorządowcy Powiatu Zawierciańskiego przygotowali wspólne stanowisko, wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec wydanej decyzji. 

Stanowisko przesłane zostało do Ministra Michała Kurtyki.

Pod pismem podpisali się Członkowie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego na czele ze Starostą Zawierciańskim Gabrielem Dorsem, wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu zawierciańskiego wraz z prezydentem Zawiercia oraz radni powiatowi – wchodzący w skład Zespołu Konsultacyjnego powołanego przez Zarząd Powiatu na mocy uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego. Pod stanowiskiem Samorządowców Powiatu swój podpis złożyła także Danuta Nowicka, Poseł na Sejm RP.

W stanowisku wysłanym do Ministra czytamy m.in.:

  „Samorządowcy Powiatu Zawierciańskiego zdecydowanie sprzeciwiają się budowie kopalni rud cynku i ołowiu na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

(…) W świetle jeszcze niedawnych deklaracji Ministra Środowiska jesteśmy zaskoczeni Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 października 2020 r. DGK-VI.4770.13.2020.JM zmieniającą koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o. o. w zakresie m.in. okresu obowiązywania tj. przedłużenie terminu o 5 lat.

Wskazujemy, że uzasadnienie ww. decyzji Ministra Klimatu i Środowiska  całkowicie odbiega od uprzednio przedstawionego stanowiska przez Ministra Środowiska Pana Michała Wosia, który wydał negatywną decyzję w sprawie zmiany koncesji Nr 26/2010/p z dnia 12 maja 2010 roku, na badania złóż firmy Rathdowney Polska Sp. z o. o. – Decyzja Nr DGK-VI.4770.3.2020.IK.1 z dnia 19 czerwca 2020 roku. Pan Minister Woś stwierdził, że firma miała wystarczający czas (10 lat), by zbadać złoża oraz w pełni zgodził się z negatywnymi opiniami przesłanymi przez cztery gminy, które nie chcą kontynuacji badań oraz mają inne plany na rozwój regionu (…).

Pragniemy zatem podkreślić, iż przedmiotowa decyzja została podjęta przy jednogłośnym sprzeciwie wszystkich włodarzy zainteresowanych Gmin. Nie sposób zgodzić się z uzasadnieniem decyzji z dnia 29 października 2020 r. oraz argumentacją, jakoby rozpoznanie struktury geologicznej leżało w interesie publicznym, a obawy organów samorządu terytorialnego wobec budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz prowadzenia eksploatacji złoża kopaliny są przedwczesne (…).

 

Wskazujemy z całą stanowczością, iż poza zagrożeniami wynikającymi z ewentualnej budowy kopalni w przyszłości, sama już decyzja przedłużająca koncesję na wydobycie złóż będzie miała dramatyczne skutki dla naszej społeczności. Stoimy przed szeregiem wyzwań związanych z pandemią. Na naszych terenach ucierpiała w szczególności turystyka oraz małe przedsiębiorstwa. Przedłużenie koncesji skutkuje zablokowaniem części terenów w każdej z czterech gmin na kolejne 5, a nawet 8 lat. W tym czasie inwestorzy nie zaryzykują zainwestować i ulokować swoich firm na tych terenach. Mieszkańcy mając działki, nie zaczną budować domów. Działki rekreacyjne tak ochoczo kupowane przez mieszkańców Zagłębia i Śląska będą nieatrakcyjne. Z naszego punktu widzenia są to kolejne lata stracone przez nasze gminy (…).

Wprowadzenie inwestycji o udowodnionym bardzo negatywnym oddziaływaniu na człowieka, środowisko i gospodarkę zaprzepaści dokonania dziesiątków lat, kilku pokoleń społeczności lokalnej.”

Jak podkreślają Samorządowcy:

„Co również istotne, inwestor nie zrealizował dotąd zakresu prac i badań, do których sam się zobowiązał wobec Skarbu Państwa. Firma Rathdowney Polska sp. z o.o. składająca wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania przedmiotowej koncesji w okresie 2010 – 2020 nie wykonała zakresu robót geologicznych, do których zobowiązała się w procesie koncesyjnym. Wskazujemy, iż wobec uzyskanych informacji od wykonania Dokumentacji geologicznej złoża Zn-Pb Zawiercie 3 w roku 2014, Spółka nie prowadziła już żadnych robót geologicznych na obszarze objętym koncesją, a Dodatek do powołanej dokumentacji z roku 2019 stanowi wyłącznie ponowne przeliczenie zasobów, oparte na materiałach archiwalnych.

Rathdowney Polska Sp. z o.o. stanowi gałąź kanadyjskiej, geologiczno-poszukiwawczej firmy Rathdowney Resources Ltd, nie prowadzi działalności wydobywczej, handlowej, produkcyjnej oraz nie posiada własnych kapitałów. Nie sposób uznać, że w toku przeprowadzonego postępowania Spółka wykazała posiadanie odpowiedniego potencjału finansowego gwarantującego prawidłowe i bezpieczne dla środowiska prowadzenie robót (…).

Uważamy, że budowa kopalni rud cynku i ołowiu w naszym powiecie całkowicie i bezpowrotnie doprowadzi do degradacji olbrzymiego terenu, nie tylko w obrębie zakładu górniczego, ale również obszarów sąsiadujących. Nastąpią negatywne zmiany nie tylko w środowisku, ale również w sferze życia społecznego i gospodarczego (…).

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni rozwojem wydarzeń.

Myśląc o życiu przyszłych pokoleń wnosimy o poparcie naszego postulatu”.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności