Ogłoszenia dla NGO


INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU

W imieniu Zarządu Powiatu Zawierciańskiego informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 spośród 7 ofert złożonych przez
4 podmioty, wybrane zostały 3 oferty następujących organizacji:
-    Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna - powierzenie prowadzenia 1 punktu NPP w Pilicy,
-    Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy - powierzenie prowadzenia 2 punktów NPO: w Żarnowcu i w Szczekocinach.
Na realizację tego zadania organizacja otrzyma dotację w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2030, ze zm. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1467) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1755)
 


UWAGA - INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI

Uprzejmie informuję, że w treści Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia trzech punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu zawierciańskiego omyłkowo wskazano niewłaściwe rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w załącznikach numer 1 i 2 jest:

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057)

Powinno być:

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. Poz. 1300)

Wszystkie oferty i sprawozdania należy składać na wzorach według Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań.Nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Szczegółowe informacje: www.zawiercie.powiat.pl - Współpraca z NGO oraz  BIP – OGŁOSZENIA  lub w Wydziale Organizacyjnym – pok. 208

 


Wyjazd studyjny na Łotwę i Estonię

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach organizuje pięciodniowy wyjazd studyjny na Łotwę i Estonię w terminie 04.09- 08.09.2017r. Wyjazd organizowany jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich w województwie śląskim. W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie LGD "Perła Jury", a także członkowie partnerów LGD. Szczegółowe informacje na stronie:

http://lgdperlajury.pl/aktualnosci