Stowarzyszenia zwykłe


Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ono powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę, jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybierają również przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie.

Rejestracja stowarzyszenia następuje na pisemny wniosek o wpisanie do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, złożony do organu nadzorującego (Starosty) w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia wraz z następującymi dokumentami:

UWAGA!
Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale i podpisane przez przedstawiciela albo zarząd stowarzyszenia zwykłego (przez wszystkich członków zarządu).
  1. wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń; we wniosku powinny być: data jego sporządzenia, nazwa organu, do którego jest kierowany (czyli Starosty), adres siedziby stowarzyszenia, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby stowarzyszenia), numer telefonu kontaktowego do Przedstawiciela lub Zarządu, podpis przedstawiciela lub Zarządu (jeśli wniosek o wpis składa Zarząd - podpisują go wszyscy członkowie Zarządu). Można podać adres poczty elektronicznej;
  2. regulamin działalności stowarzyszenia;
  3. protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z załącznikami:
  • uchwałą o powołaniu stowarzyszenia wraz z podaniem siedziby,
  • uchwałą o zatwierdzeniu regulaminu działalności,
  • uchwała o powołaniu Przedstawiciela reprezentujacego stowarzyszenie zwykłe albo Członków Zarządu zawierająca imię/imiona i nazwisko/-a, adres zamieszkania oraz nr PESEL;
  • uchwała o powołaniu członków organu kontroli wewnetrznej, o ile Regulamin działaności przewiduje ten organ (imiona i nazwiska, adres zamieszkania oraz nr PESEL).
  1. lista założycieli, zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres  zamieszkania wraz z kodem własnoręczny podpis;
  2. oświadczenie dotyczące siedziby (zgoda właściciela budynku na to, by siedziba stowarzyszenia mieściła się pod wskazanym adresem).


 Starosta – jeśli nie ma uwag i zastrzeżeń co do celu powstania stowarzyszenia – wpisuje je do swojej Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

- powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;

- zrzeszać osób prawnych;

- prowadzić działalności gospodarczej;

- prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Ponieważ stowarzyszenie zwykłe stanowi prostszą formę stowarzyszenia (nie wymaga rejestracji w KRS),to jednak  zgodnie z obowiązujacymi przepisami posiadając tzw. ułomną osobowość prawną, by móc funkcjonować,  musi posiadać numery REGON i NIP. Datego po otrzymaniu informacji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, organizacja taka powinna zgłosić się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę (odpowiedni adres można znaleźć na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl) i wystąpić o nadanie numeru REGON. Aby uzyskać REGON, stowarzyszenie zwykłe wypełnia formularz wniosku RG-OP.

Wniosek RG-OP można pobrać ze strony http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/  Do tego formularza stowarzyszenie zwykłe powinno załączyć swój regulamin i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń. Przykładowo wypełniony formularz dostępny tutaj: /formularz-RG-OP

Wniosek można złożyć osobiście - Zaświadczanie o numerze REGON wydawane jest wtedy "od ręki" - lub przesłać pocztą, a wtedy REGON zostanie wydany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza przez właściwy urząd statystyczny.

Kiedy stowarzyszenie zwykłe otrzyma numer REGON, musi jeszcze złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o nadanie numeru identyfikacji podatkowej - NIP.

Stowarzyszenie zwykłe obowiązują te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Stowarzyszenie zwykłe ze względu na prowadzoną działaność, składki członkowskie, dotacje itp. może posiadać konto bankowe.

Warto pamiętać, że po założeniu rachunku bankowego stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek zgłosić numer rachunku do urzędu skarbowego wypełniając NIP-2 jako zgłoszenie aktualizacyjne.

 

 

Opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia o wpisie do rejestru stowarzyszeń zwykłych wynosi 17,00 zł

(płatność w Kasie Starostwa - I piętro, pokój 116 w godzinach: pon. 7.00-15.00, wt.-czw. 7.00-14.00, pt. 7.00-13.00, przerwa: 9.30 do 9.45)