Starostwo Powiatowe w Zawierciu

III Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego

0a (2) 

Najważniejszymi punktami obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego były   Debata nad raportem o stanie powiatu za 2023 rok – głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego oraz   głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.


- Raport o stanie powiatu za 2023 rok jest tak naprawdę czasem naszych poprzedników czyli kadencji, która zakończyła się z dniem 30 kwietnia br. – poinformowała Teresa Mucha-Popiel Starosta Zawierciański. - Chciałabym podziękować Zarządowi i Radnym poprzedniej kadencji za pracę i wkład włożony w realizację zadań nałożonych na samorząd powiatowy, za zaangażowanie i podejmowanie wielu działań na rzecz społeczności lokalnej. W imieniu Zarządu Powiatu proszę o udzielenie wotum zaufania.

  Zarówno wotum zaufania jak i absolutorium Radni przyjęli jednogłośnie: 21 głosami „za”.


  Radni przyjęli także uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2023 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2023 rok;
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu;
- zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu;
- przyjęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2029;
- zmian składu osobowego Komisji: Edukacji, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w kadencji 2024-2029.


 Dyskusję wywołały zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Powiatu w uzupełnieniu do Porządku obrad projekty dwóch uchwał, dotyczące skarg na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu.


W przypadku pierwszej skargi radni uznali jej zasadność (w szkole doszło do sytuacji samodzielnego opuszczenie placówki przez dziecko w czasie trwania lekcji, bez wiedzy nauczyciela).


Radny Gabriel Dors przekonywał, by nie procedować zasadności skargi podczas dzisiejszej sesji z uwagi na toczące się postępowania w tej sprawie. Radni zdecydowali jednak, by projekt uchwały przegłosować po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


- Nie można powiedzieć, że nic się nie stało – podkreślił Jarosław Kleszczewski Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego. - Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.


W przypadku drugiej skargi radni zdecydowali o przedłużeniu terminu na jej rozpatrzenie, by móc zapoznać się z pełną dokumentacją.


W interpelacjach radny Jerzy Janoska wnioskował o zapewnienie mieszkańcom powiatu 24 godzinnego dostępu do opieki farmaceutycznej.


  Transmisja z obrad sesji III Sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego dostępna jest tutaj: https://powiatzawiercianski.posiedzenia.pl/?

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności