Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Powróć do: Zrealizowane

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Plan finansowy projektu:

Koszt całkowity projektu:  1 867 479,32 zł

Poziom dofinansowania: 95 %

Kwota dofinansowania:  1 774 105,35 zł

z tego dofinansowanie  z EFS:  1 587 357,42 zł

z tego dofinansowanie z Budżetu Państwa:  186 747,93 zł

 

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2022-08-31

Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 479 absolwentów (159 kobiet, 320 mężczyzn), w tym 16 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu Powiatu Zawierciańskiego, jak również wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli.

Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego nastąpi poprzez poprawę jakości i efektywności realizowanego wsparcia dzięki:

  • 479 uczniów/nnic uzyska uprawnienia poprzez udział w stażach, kursach, wizytach zawodowych;
  • podniesieniu umiejętności i kompetencji zawodowych min. 20 nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w kursach i stażach;
  • zwiększeniu stopnia dostosowanych działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów poprzez wprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego;
  • poprawie współpracy szkoły z otoczeniem społeczno -gospodarczym;
  • doposażenie pracowni zawodowych;

Zakładane wskaźniki produktu w projekcie:

  •  185 [osób] - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
  •  20 [osób] - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie
  •  6 [szt.] - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
  •  6 [szt.] - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
  •  20 [osób] - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu