Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Powróć do: Zrealizowane

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

Nazwa beneficjenta: Powiat Zawierciański
Nazwa projektu:  Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet:  Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie: 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego.
 
Plan finansowy projektu:
Koszt całkowity projektu: 17 980 548,77   zł
Poziom dofinansowania z EFRR: 85 %
Kwota dofinansowania z EFRR: 13 177 597,93  zł
Wkład własny Powiatu Zawierciańskiego: 4 802 950,84  zł
 
Opis projektu:
Przedmiotem projektu była rozbudowa Szpitala Powiatowego o Szpitalny Oddział Ratunkowy. Projekt zlokalizowany był na terenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ulicy Miodowej 14, 42-400 Zawiercie, Powiat Zawierciański, województwo śląskie. Obszar oddziaływania utworzonego SOR obejmuje teren powiatu zawierciańskiego oraz teren powiatu myszkowskiego.
Wybudowany obiekt to parterowy, podpiwniczony budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z płaskim stropodachem, będący elementem rozbudowy istniejącego Szpitala. Obiekt  wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje umożliwiające właściwe funkcjonowanie.
 Inwestycja miała także na celu:
 •  Zagospodarowanie terenu – W ramach prac związanych z realizacją nowego obiektu dokonano zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu m.in. wycinka drzew stanowiących przeszkody lotnicze.
 •   Poprawa obsługi komunikacyjnej – Dojazd do krytego podjazdu karetek SOR od strony wjazdowej na teren Szpitala odbywa się nowym odcinkiem dwukierunkowej drogi dojazdowej, a następnie jednokierunkową pętlą na nasypie.
 •  Lądowisko dla helikopterów – Budowa nowego oświetlonego lądowiska w pełni dostosowanego do wymogów prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 20 lipca 2004 roku w sprawie wymagań dla lądowisk).
 •   Zakup wyrobów medycznych – W ramach projektu zakupiono wyroby medyczne do diagnostyki i terapii określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalnego oddziały ratunkowego. Wyroby umieszczono na SOR, w obszarach określonych Rozporządzeniem.
 •  Zakup wyposażenia SOR i pozostałego sprzętu – Uworzenie SOR od podstaw nakładało konieczność zakupu niezbędnego wyposażenia oraz zakup lamp bakteriobójczych.
Realizacja: 
23.03.2010 r. w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-257/08-00 Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-257/08 "Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu."

Szpital Powiatowy w Zawierciu złożył wniosek na konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym ogłoszonym przez NFZ Śląski Oddział w Katowicach.  Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2015 r.

 
Efekt realizacji:
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie powiatu zawierciańskiego.
Lokalizacja oddziału ratunkowego jako oddzielnej jednostki pozwoli na stworzenie właściwego układu funkcjonalnego, uwzględniającego warunki określone w obowiązujących przepisach, tzn., wydzielenie obszarów segregacji medycznej i przyjęć, resuscytacyjno – zabiegowego, krótkotrwałej intensywnej terapii, obserwacji, konsultacyjnego, laboratoryjno – diagnostycznego, stacjonowanie zespołu ratownictwa medycznego, zaplecza administracyjno – gospodarczego.
Ilościowe cele projektu:
 •  Poprawa dostępu do usług ratownictwa medycznego dla 198 030 osób – realizacja projektu zabezpieczy w zakresie ratownictwa medycznego ludności zamieszkującą powiat zawierciański oraz powiat myszkowski. Dzięki realizacji inwestycji każda osoba w stanie zagrożenia życia otrzyma wymaganą pomoc, która umożliwi jej zachowanie zdrowia i życia.
 •  Wzrost dostępu do usług SOR – liczba pacjentów w roku 2013 wyniesie 32 850 osób rocznie.
 •  Poprawa sytuacji zdrowotnej na obszarze oddziaływania: zmniejszenie wskaźnika liczby zgonów wywołanych przyczynami zewnętrznymi oraz chorobami układu krążenia w powiecie zawierciańskim i w powiecie myszkowskim przypadających na 10 tys. osób o 0,5% rocznie w skali roku.
 •  Ograniczenie stopnia niepełnosprawności wśród ofiar wypadków.
 •  Wsparcie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy – 60 osób rocznie nie utraci pracy/zrezygnuje z pracy na skutek dolegliwości zdrowotnych będących następstwem wypadków/urazów.
Funkcjonalne rozwiązania:
 •  Wstępna diagnoza i leczenie pacjenta na SOR, bez konieczności odsyłania go na oddział łóżkowy.
 •  Skrócony czas oczekiwania pacjenta na otrzymanie pomocy medycznej.
 •  Skuteczniejsze ratowanie ludzkiego życia, dzięki posiadaniu nowego wysokospecjalistycznego sprzętu oraz wprowadzenie nowych procedur.
 •  Szybki dowóz pacjenta na oddział (dzięki osobnej drodze dojazdowej do SOR oraz zamkniętemu podjazdowi dla karetek, bezpośrednio połączonemu z oddziałem).
 •  Możliwość przyjmowania pacjentów transportowanych drogą powietrzną przez całą dobę (dzięki budowie oświetlonego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych).
 •  Bezproblemowe korzystanie z SOR osobom niepełnosprawnym.
 •  Usprawnienie pracy Szpitala (pacjenci będą sprawniej przyjmowani na oddziały, pracownie diagnostyczne zostaną odciążone, dzięki czemu czas oczekiwania pacjentów oddziałowych na wyniki badań ulegnie skróceniu, przez co również skróci się czas hospitalizacji, mniej osób będzie kierowanych na oddziały – nie wszyscy pacjenci SOR wymagają hospitalizacji.)
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl