Środa, 04 października 2023
Imieniny: Rozalia, Franciszek, Konrad
pochmurno
17°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Deklaracja dostęności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową "DLA NIEDOWIDZĄCYCH"

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-04-05
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-26
 • Oświadczenie zweryfikowano dnia: 2023-02-14

 

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/20 Starosty Zawierciańskiego z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia w Starostwie Powiatowym w Zawierciu osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności, Starosta Zawierciański Gabriel Dors wyznaczył koordynatorów ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Funkcję koordynatorów będą pełnić:

Pan Kazimierz Koclęga – Naczelnik Wydziału Architektury, Tel. 324507147

Pan Tomasz Nitecki – Naczelnik Wydziału Informatyki, Tel. 324507104

Pani Bożena Szydlik – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Tel. 324507164

Pani Iwona Kuźniak – Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu i Współpracy z NGO, Tel. 324507160

Zadania koordynatorów ds. dostępności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
 • przekazanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych.

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

tel. centrala: 32 45 07 100, 32 67 107 10 do 12

fax.: 32 67 219 71

email: sod@zawiercie.powiat.pl

strona internetowa: https://www.zawiercie.powiat.pl

BIP: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Starostwo Powiatowe w Zawierciu deklaruje, że jest częściowo dostępne pod względem architektonicznym.

Starostwa Powiatowego w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Dostępne są trzy wejścia do budynku: 1 główne od ulicy Sienkiewicza/ Kasprowicza, 2 od parkingu wewnętrznego od ulicy Sienkiewicza.

Dla interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku: od ulicy Sienkiewicza/ Kasprowicza – na poziomie terenu, drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do oszklonego wiatrołapu, a później drzwiami dwuskrzydłowymi do holu głównego. Z poziomu holu na parter budynku prowadzą szerokie schody na parter.

Budynek posiada 3 wyjścia/wejścia ewakuacyjne: 1 główne od ulicy Sienkiewicza/ Kasprowicza, 2 od parkingu wewnętrznego od ulicy Sienkiewicza.

Brama/ furtka od ulicy Sienkiewicza – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Punkt informacyjny/ kancelaria znajduje się na parterze po prawej stronie za wejściem głównym do budynku urzędu. Dostępność do punktu informacyjnego/kancelarii  bez barier architektonicznych.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

W budynku urzędu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, oraz pomieszczenia biurowe.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń po prawej i lewej stronie holu.

Na drzwiach prowadzących do pokoi zostały zamontowane w pobliżu klamek tabliczki z informacją w alfabecie Braille'a,
Na końcach poręczy zostały zamontowane oznaczenia dotykowe w alfabecie Braille'a, będące dodatkową informacją dla osób niewidomych ( informacja do którego pietra osoba się zbliża i na jakim pietrze już jest).
Dzwonek przywoławczy zamontowany na drzwiach głównych wejściowych do budynku.

Udzielanie informacji oraz wezwań pracowników danego wydziału do interesanta dokonuje pracownik kancelarii.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie przeszkolonych pracowników w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem na parkingu ul. Sienkiewicza zapewniono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 2 na terenie wewnętrznego parkingu dla pracowników.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wydział Komunikacji - ul. Włodowska 21, 42-400 Zawiercie

Dla interesantów i pracowników dostępne jest jedno wejście/wyjście główne do budynku:

Od ulicy Włodowskiej znajduje się furtka oraz chodnik prowadzący do 3 - stopniowych schodów - wejścia do drzwi dwuskrzydłowych – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwieranie ręczne do holu głównego.

W budynku Wydziału Komunikacji brak dostosowania schodów, korytarzy oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny może być hol oraz pomieszczenie biurowe na parterze – rejestracja pojazdów samochodowych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń na wprost wejścia. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznego interesanta z pracownikiem /dzień godzina.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie przeszkolonych pracowników w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem na parkingu ul.Włodowskiej brak jest wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępniej dla osób uprawnionych, na ich wniosek i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu. Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej sod@zawiercie.powiat.pl

- Elektronicznej Skrzynki Podawczej - link na stronie głównej

- fax nr 32 67 219 71,

- oraz osobiście - Kancelaria Główna i Archiwum, pokój nr 10.

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Urzędzie, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.