Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
pochmurno
4°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe

Rejestr  Klubów Sportowych (KS), Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS).

W celu zarejestrowania stowarzyszenia sportowego w ewidencji należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek komitetu założycielskiego o wpisanie do ewidencji:
 •  uczniowskich klubów sportowych
 • klubów sportowych.
 1. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
 •  listę członków założycieli (co najmniej 7 osób), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach tj.: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania wraz z kodem, własnoręczny podpis, zaś przy związku stowarzyszeń – lista założycieli zawierająca minimum 3 stowarzyszenia kultury fizycznej, lista delegatów reprezentujących stowarzyszenia na zebraniu założycielskim związku oraz uchwały statutowych władz stowarzyszeń wyrażające wolę utworzenia związku i aktualne wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji stowarzyszeń będących założycielami związku,
 •  oświadczenia członków założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich (zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 •  protokół z Zebrania Założycielskiego zawierający następujące uchwały:

                    -uchwałę członków założycieli o utworzeniu KS/UKS;

                    -uchwałę o pyrzyjęciu statutu;

                    -uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego wraz z umocowaniem go do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji;

                    -uchwałę o wyborze Zarządu;

                    -uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej,

 •  statut stowarzyszenia,
 •  lista obecności na zebraniu założycielskim,
 •  informację o adresie stałej siedziby stowarzyszenia (w tym zgoda dysponenta lokalu),
 •  informacje zawierające dane kontaktowe: adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), nr telefonu, fax, e-mail,
 •  oświadczenie dotyczące siedziby (zgoda właściciela budynku na to, by siedziba stowarzyszenia mieściła się pod wskazanym adresem).
 1. Podpisany statut /1 egzemplarz/ pod rygorem nieważności powinien zawierać zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:
 •  nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 •  teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 •  cele i sposoby ich realizacji,
 •  sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 •  władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 •  sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 •  sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 •  zasady dokonywania zmian statutu oraz sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Wniosek z wymienionymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Starosty, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Stowarzyszenia, których cele statutowe obejmują także inne cele niż sportowe oraz prowadzące działalność gospodarczą, podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na zasadach ogólnych.

 

Każdy nowo zarejestrowany klub sportowy / uczniowski klub sportowy musi uzyskać numer REGON i NIP.   

Dlatego po otrzymaniu informacji o wpisie do ewidencji, klub sportowy (KS) / uczniowski klub sportowy (UKS) powinien zgłosić się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę (odpowiedni adres można znaleźć na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl) i wystąpić o nadanie numeru REGON. Aby uzyskać REGON, organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP.

Wniosek RG-OP można pobrać ze strony http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/.  Do tego formularza stowarzyszenie powinno załączyć swój statut i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji KS / UKS. Przykładowo wypełniony formularz dostępny tutaj: /formularz-RG-OP.

Wniosek można złożyć osobiście - Zaświadczanie o numerze REGON wydawane jest wtedy "od ręki" - lub przesłać pocztą, a wtedy REGON zostanie wydany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza przez właściwy urząd statystyczny.

Kiedy organizacja otrzyma numer REGON, musi jeszcze złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o nadanie numeru identyfikacji podatkowej - NIP.

Kluby obowiązują te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że kluby sportowe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Klub ze względu na prowadzoną działalność, składki członkowskie, dotacje itp. może posiadać konto bankowe.

Warto pamiętać, że po założeniu rachunku bankowego KS / UKS  ma obowiązek zgłosić numer rachunku do urzędu skarbowego wypełniając NIP-2 jako zgłoszenie aktualizacyjne.

 

Opłata skarbowa za wpis do ewidencji KS lub stowarzyszeń kultury fizycznej  (wydanie decyzji) wynosi 10,00 zł.

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Część II punkt 21.

- płatność w Kasie Starostwa - I piętro, pokój 116 w godzinach: pon. 7.00-15.00, wt.-czw. 7.00-14.00, pt. 7.00-13.00, przerwa: 9.30 do 9.45 lub na rachunem bankowy Starostwa Powiatowego dostępny w zakładce: Dla Mieszkańców - Numery Rachunków Bankowych: https://zawiercie.powiat.pl/numery-rachunkow-bankowych-starostwa-powiatowego.html

Wniosek o wydanie zaświadczenia musi być podpisany przez wskazanych w Statucie członków Zarządu, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Dla Uczniowskich Klubów Sportowych - wydanie wpisu i zaświadczenia jest nieodpłatne.

 

Prosimy pamiętać, że wszelkie zmiany zwiazane z: zapisami w Statucie, składem osobowym Zarządu czy zmianą siedziby Klubu - należe zgłosić do Starosty Zawierciańskiego w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia  (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Zmiany dotyczące nazwy klubu lub zmiany adresu siedziby stowarzyszenia potwierdzane są wydawaniem decyzji administracyjnej (wydanie decyzji wynosi 10,00 zł).

 

 

 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.