Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Powróć do: strona główna

Współpraca z NGO

Prowadzący dział: Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO

Telefon: (+48) 32 45 -07-160, 32 45 -07-161,
Tel/Faks (+48) 32 67-219-14

E-Mail: sod@zawiercie.powiat.plwpromocji@zawiercie.powiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Sienkiewicza 34, pokój 318,
Godziny urzędowania: pon. : 7.00 - 16.00, wt. - czw. : 7.00 - 15.00, piątek  7.00  - 14.00

Odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Iwona Kuźniak

 

Informacja dotycząca przyznawanych przez Powiat dotacji

Organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać środki na realizację zadań publicznych (określonych w ustawie o pożytku publicznym art. 4) uczestnicząc:  

- w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym – w tym przypadku obszary zadań określa Zarząd Powiatu

lub

- składając ofertę własną w ramach art. 19 a (tzw. mały grant, oferta pozakonkursowa) – przy czym należy pamiętać, że łączna pula środków przyznanych przez organ wykonawczy JST (Zarząd Powiatu Zawierciańskiego)  na dotacje w ramach małych grantów nie może przekroczyć 20 proc. wartości dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

W roku 2024 łączna pula środków wynosi 100 tys. zł (na otwarte konkursy przewiduje się łącznie 80 tys. zł, oferty pozakonkursowe: 20 tys. zł).

Ogłoszenia o konkursach ofert zamieszczamy na stronie internetowej: www.zawiercie.powiat.pl  w zakładce: Współpraca z NGO – Konkursy 2024, a także w BIP oraz tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Informację podajemy również poprzez fanpage powiatu: https://www.facebook.com/Zawiercianskie.

W Ogłoszeniu znajduje się wzór Oferty.

Z kolei wzór oferty pozakonkursowej dostępny jest w zakładce Oferty pozakonkursowe 2024. Zadania publiczne, w ramach których można pozyskać dotację określa art. 4 Ustawy o Pożytku i o wolontariacie.

W przypadku ofert pozakonkursowych przed złożeniem oferty warto skontaktować się z Wydziałem Promocji Powiatu i Współpracy z NGO z pytaniem o dostępność środków. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna jest tutaj:

- https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873